Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2018/G

Wzmacnianie Kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska zmian klima

 

Protokół 7/2018 z posiedzenia Rady z dnia 27.12.2018r. - pobierz

Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru nr 6/2018/G - pobierz


 

Data publikacji:28.11.201

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
NR 6/2018/G


Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza o nabór wniosków

o powierzenie grantu

w ramach  podziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

na operację w zakresie:

Wzmacnianie Kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

 

celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

nr 2.2. Włączenie społeczne mieszkańców poprzez aktywizację i podnoszenie kompetencji
z uwzględnieniem promocji działań proekologicznych

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.2.2
Realizacja warsztatów kompetencyjnych

 

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

 

od 12 grudnia 2018 r. do 27 grudnia  2018 r.

 

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, Plac Rynek 2, 36-040 Boguchwała (pokój 1.06), od poniedziałku do piątku
w godz.: Poniedziałek-Piątek 7.30-15.30

 

Kompletny wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronie internetowej:

·        Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” pod adresem  www.lgd-trygon.pl

 

Forma wsparcia:

Refundacja - wysokość refundacji do 50 000,00 zł. do wysokości 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych

Wyprzedzające finansowanie nie wyższe niż 50% kosztów kwalifikowanych pod warunkiem, że LGD otrzyma wyprzedzające finansowanie w ramach złożonego wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy

 

Beneficjenci pomocy

Grantobiorcą może zostać osoba/podmiot, która spełnia warunki określone w §13 ust. 1 pkt 6  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2017 r., poz. 772 z późn. zm.):
• osoba fizyczna będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR, nieprowadzące działalności gospodarczej
• osoba prawna, z wyłączeniem województwa jeśli siedziba tych osób prawnych lub ich oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
• jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeśli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

• grupa nieformalna składająca się z co najmniej 3 osób w której imieniu  wniosek złoży organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną

 

Grupy docelowe

Mieszkańcy, grupy de faworyzowane, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe

 

Zakres tematyczny projektu grantowego :

(dot. Pkt. 6.8. WoPP)

Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 772, z późn. zm.).

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 2: Rozwój aktywności społecznej poprzez wykorzystanie lokalnych walorów rekreacyjnych, kulturowych i środowiskowych.

Cel szczegółowy 2.2: Włączenie społeczne mieszkańców poprzez aktywizację i podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem promocji działań proekologicznych

Przedsięwzięcie2.2.2: Realizacja warsztatów kompetencyjnych

 

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu
    i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
  2. Zgodność grantu z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.
  3. Spełnienie warunków wstępnej oceny grantów.
  4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
  5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020.
  6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

 

Lokalne kryteria wyboru operacji:

KRYTERIA WYBORU OPERACJI

PUNKTACJA

 

Operacja przyczynia się do aktywizacji i podnoszenia kompetencji mieszkańców.

Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.

0 lub 15

 

Czy projekt podniesie wiedzę mieszkańców na temat działań proekologicznych lub sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu

- Tak – 15 pkt, Nie – 0 pkt.

 

0 lub 15

 

Bezpośrednią i największa grupę docelową projektu stanowią grupy de faworyzowane:
- osoby nieaktywne zawodowo do 34 roku życia – 10 pkt.;
- kobiety - 10 pkt.;
- osoby niepełnosprawne – 10pkt.;
- osoby powyżej 54 roku życia – 10 pkt;

 

0-40

 

Operacja przewiduje zastosowanie innowacyjnych metod szkoleń/ warsztatów
- na obszarze LGD – 5 pkt.
- województwa – 10 pkt.
- kraju – 15 pkt.

 

 

0-15

 

Operacja preferuje wnioskodawców mających doświadczenie w organizowaniu szkoleń/warsztatów
Tak – 15 pkt., Nie – 0 – pkt.


0-15

 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 30

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu

30 PUNKTÓW

 

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru grantu:

1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla grantobiorcy.

2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru

 

Wysokość limitu środków w ramach naboru:

52 500,00 zł (słownie pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych)

 

Wysokość kwoty grantu

Wartość każdego projektu grantowego oraz wysokość pomocy udzielona Grantobiorcy nie może być wyższa niż 50 000,00 zł. oraz niższa niż. 5 000,00 zł. Suma grantów udzielona JST nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.

 

Termin realizacji

Planowany czas realizacji projektu grantowego przez LGD: grudzień 2018 r. – grudzień 2019 r.
Czas realizacji grantu przez grantobiorcę: luty 2019 r. –październik 2019 r.

 

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

W ramach przedsięwzięcia 2.2.2

Zadania mające na celu podnoszenie kompetencji oraz promocji działań proekologicznych

 

Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o powierzenie grantu, formularza wniosku o rozliczenie grantu, wzoru umowy o powierzenie grantu, wzoru sprawozdania z realizacji zadania, procedur i kryteriów wyboru

Strona internetowa:

 Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych: http://www.lgd-trygon.pl/procedura-grantowa/

 

 

 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładanie do osiągnięcia wskaźniki. (dot.pkt.6.7.WoPP)

 

Cel ogólny LSR

 

Cel ogólny 2 Rozwój aktywności społecznej poprzez wykorzystanie lokalnych walorów rekreacyjnych, kulturowych, środowiskowych

 

Cel(e) szczegółowe LSR

 

Cel szczegółowy 2.2. Włączenie społeczne mieszkańców poprzez aktywizację i podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem promocji działań proekologicznych.

 

Przedsięwzięcia

 

Przedsięwzięcie 2.2.2. Realizacja warsztatów kompetencyjnych

 

Wskaźnik

 

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

 Liczba szkoleń/
warsztatów dla mieszkańców obszaru

 sztuka

 10 szkoleń

 0

 5 szkoleń

10 szkoleń

                   

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

1.      W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
Plac Rynek 2; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06) od poniedziałku do piątku w godz.:

Poniedziałek-Piątek  7:30 – 15:30

oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371

 

2.      Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w ŚWILCZY
36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 8:30 – 14:30, Tel. (17)867 01 19

3.      Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni 36-042 LUBENIA 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 – 15:00

 


Ogłoszenie o naborze wniosków-pobierz

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładanie do osiągnięcia wskaźniki-pobierz

Formularz wniosku o powierzenie Grantu

 

 

Ważne dokumenty dotyczące naboru:

 

- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego prze Społeczność  na lata 2014-2020

- Zasady ogłaszania oraz przeprowadzania otwartego naboru wniosków o powierzenie grantów

- Kryteria wyboru operacji

- Umowa o powierzenie grantu

-Procedura grantowa wraz z załącznikami

- Regulamin organu decyzyjnego

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj