Dokumenty - Małe projekty 2

 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

Podmiotem wdrażającym jest Samorząd Województwa.

 

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla małych projektów:

1. Formularz Wniosku o przyznanie pomocy

Dokumenty obowiązujące do 10 maja 2010 roku

Dokumenty obowiązujące od 10 maja 2010 roku

 

Wszyscy Wnioskodawcy, którzy składali wnioski o przyznanie pomocy w ramach ww. działania od 10 maja 2010 roku, będą zobowiązani w ramach I uzupełnień / wyjaśnień dokonać poprawy formularza wniosku, tj. złożyć wniosek o przyznanie pomocy na nowym formularzu, w którym umożliwiono ubieganie się o zaliczkę.

Konieczność ta wynika z faktu wejścia w życie w dniu 10 maja 2010 roku ustawy z dnia 12 lutego 2010 roku o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu UE przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. Nr 57, poz. 351).

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311) w wersji aktywnej (format Word).

Dokumenty obowiązujące od 30 sierpnia 2010 roku

Wszyscy Wnioskodawcy, którzy składali wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów w ramach naborów wniosków, w których dzień 30 sierpnia br. wypadał w trakcie trwania naboru (do wszystkich wniosków złożonych w ramach naboru) oraz do wszystkich naborów rozpoczętych po 30 sierpnia br. będą zobowiązani w ramach uzupełnień / wyjaśnień dokonać poprawy formularza wniosku, tj. złożyć wniosek o przyznanie pomocy na nowym formularza w wersji 4z.

Konieczność ta wynika z faktu wejścia w życie w dniu 30 sierpnia 2010 roku rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Roazwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania  oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. Nr 158 poz. 1067)".

 

WERSJA 4z- AKTYWNY FORMULARZ WNIOSKU

W celu ułatwienia przygotowania wniosków o przyznanie pomocy został opracowany aktywny formularz wniosku w wersji 4z w formacie .pdf.

Wraz z wersją papierową wniosku o przyznanie pomocy (wydrukowana wersja aktywnego formularza), Wnioskodawca powinien złożyć jego wersję elektroniczną na nośniku danych (zalecane jest przekazywanie wniosku na płycie CD/DVD), co wpłynie na usprawnienie obsługi wniosku. Na ww. nośniku danych powinien znajdować się tylko i wyłącznie plik zawierający wniosek w formacie PDF.

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Acrobat Readera 9.3 lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com.

Pliki do pobrania

WERSJA 5 Z - AKTYWNY FORMULARZ WNIOSKU WRAZ Z INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIANIA

Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów wraz z instrukcją jego wypełnienia. Dokumenty obowiązujące od 18.07.2011 (wersja 5z)

Pliki do pobrania

WNIOSEK W WERSJI 5 Z - EDYTOWALNY PDF.

WNIOSEK W WERSJI 5 Z - PDF.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU W WERSJI 5 Z

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311) w wersji aktywnej (format Word).

WERSJA 6 Z - AKTYWNY FORMULARZ WNIOSKU WRAZ Z INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIANIA DLA NABORÓW, KTÓRE ROZPOCZĘŁY BIEG OD DNIA 6 KWIETNIA

WoPP Adobe Reader do edycji (wersja 6z) - pobierz wniosek

 

Instrukcja do wersji 6z - pobierz instrukcję

 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311) w wersji aktywnej (format Word) - pobierz formularz

 

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Adobe Readera w wersji X (10.1.2) lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com.

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w wersji 2z, 3z, 4z

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wersja 2z

Pliki do pobrania

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wersja 3z

Pliki do pobrania

Instrukcja do wersji 4z

W związku z udostępnieniem aktywnego formularza wniosku w formacie .pdf obowiązuje nowa wersja Instrukcji jego wypełniania. Dokonane zmiany zostały wyróżnione kolorem niebieskim. Kolor żółty dotyczy zmian wprowadzonych do instrukcji 12.05.2011 r.

3.  Formularze Wniosku o płatność w wersji 2z, 3z, 4z

Formularz Wniosku o płatność (wersja 2z)

Formularz Wniosku o płatność (wersja 3z)

Formularz Wniosku o płatność (wersja 4z)

Formularz wniosku o płatność  - wersja poprawiona z 24.03.2011

4.  Instrukcja wypełniania wniosku o płatność w wersji 2z, 3z, 4z

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (do wersji 2z)

Pliki do pobrania

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (do wersji 3z)

Pliki do pobrania

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (do wersji 4z)

Uwaga! Nowa wersja wniosku obowiązuje od dnia 29 listopada 2010 r. Formularz wniosku obowiązuje także Beneficjentów, którzy zawarli przed dniem 29 listopada 2010 r. umowy przyznania pomocy w wersji 3z oraz 4z. Jeśli Beneficjent złoży wniosek na formularzu w wersji poprzedniej (3z), będzie zobowiązany w ramach uzupełnień / wyjaśnień złożyć wniosek o płatność na obowiązującym formularzu (4z).

Narzędzia pomocnicze: Wzór zapytania ofertowego

Wzór zapytania ofertowego - pobierz

Pliki do pobrania

Narzędzia pomocnicze: Kalkulator małych projektów

Kalkulator małych projektów wraz z instrukcją obsługi

SPRAWOZDAWCZOŚĆ BENEFICJENTA W RAMACH DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA MAŁYCH PROJEKTÓW

Sprawozdanie z realizacji operacji w ramach
„Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” 
(formularz dla beneficjentów, którzy złożyli wniosek o przyznanie pomocy według wersji 1z, 2z lub 3z)

Sprawozdanie z realizacji operacji w ramach
„Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”
(formularz dla beneficjentów, którzy złożyli wniosek o przyznanie pomocy według wersji 4z lub późniejszych)
 

Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Pliki do pobrania

Ankieta monitorująca

Pliki do pobrania

Instrukcja wypełniania Ankiety monitorującej dla działania 4.1_413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – tzw. „małe projekty”

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYBORU OPERACJI W NABORZE 14 XI 2011 - 13 XII 2011

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD w zakresie  „małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”
 
1.      Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1)
2.      Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (Załącznik nr 2)

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj