Dokumenty - Tworzenie i rozwój mikroprzdsiębiorstw

Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - dokumenty obowiązujące od dnia 12.04.2013 r.

Podmiotem wdrażającym jest Oddział Regionalny ARiMR.

Poniższe dokumenty aplikacyjne stanowią podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" i obowiązują wnioskodawców, którzy składają wnioski o przyznanie pomocy w ramach naborów:

  • rozpoczętych 12 kwietnia 2013 r. i później oraz
  • rozpoczętych i niezakończonych przed dniem 12 kwietnia 2013 r.

1. Wniosek o przyznanie pomocy:

  • wersja Adobe Reader (pdf) - pobierz
  • wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - pobierz

2. Załączniki do wniosku o przyznanie pomocy finansowej:

Ekonomiczny Plan Operacji - załącznik nr 1 do wniosku o przyznanie pomocy:

wersja Adobe Reader (.pdf) - pobierz
wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - pobierz

 


Uwaga: w celu prawidłowego działania Ekonomicznego Planu Operacji należy w programie EXCEL ustawić średni lub niski poziom zabezpieczeń dla plików. W tym celu należy wejść w menu Narzędzia/Opcje/Zabezpieczenia/Bezpieczeństwo makr, wybrać poziom średni albo niski i zatwierdzić ustawienia. Poprawne ustawienie umożliwi prawidłowe funkcjonowanie formuł samoliczących oraz pól "+" i "-" umożliwiających dodawanie i odejmowanie wierszy. Przy uruchamianiu pliku należy wcisnąć przycisk włącz makra.

Oświadczenie Wnioskodawcy, iż w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie był wpisany do ewidencji działalności gospodarczej, (...) - załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie pomocy:

  • wersja Adobe Reader (.pdf) - pobierz
  • wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - pobierz

 

Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy - załącznik nr 3 do wniosku o przyznanie pomocy:

wersja Adobe Reader (.pdf) - pobierz
wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - pobierz

Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości otrzymanej pomocy de minimis - załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie pomocy:

wersja Adobe Reader (.pdf) - pobierz
wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - pobierz

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji (...) - załącznik nr 5 do wniosku o przyznanie pomocy:

wersja Adobe Reader (.pdf) - pobierz
wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - pobierz

Wzór gwarancji - załącznik nr 6 do wniosku o przyznanie pomocy:

  • wersja Adobe Reader (.pdf) - pobierz
  • wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - pobierz

 

Formy gwarancji przyjmowane jako zabezpieczenie właściwego wydatkowania zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z wykazem gwarantów

3. Instrukcje wypełniania dokumentów aplikacyjnych:

  • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania  "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"  dla wersji PROW_413_312/13/01 wniosku - pobierz
  • Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji dla działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"  dla wersji PROW_413_312/13/01 wniosku - pobierz

Instrukcje wypełniania dokumentów aplikacyjnych dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

1) Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy - pobierz

2) Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji - pobierz

Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Podmiotem wdrażającym jest Oddział Regionalny ARiMR.

Poniższe dokumenty aplikacyjne stanowią podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - dokumenty obowiązujące od dnia 8.06.2012 r.

Formularz Wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju".

wersja Adobe Reader (.pdf) - pobierz
wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - pobierz

Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

1) Ekonomiczny Plan Operacji

wersja Adobe Reader (.pdf) - pobierz
wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - pobierz

2) Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy

wersja Adobe Reader (.pdf) - pobierz
wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - pobierz

3) Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością (...)

wersja Adobe Reader (.pdf) - pobierz
wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - pobierz

4) Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis

wersja Adobe Reader (.pdf) - pobierz
wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - pobierz

5) Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej

wersja Adobe Reader (.pdf) - pobierz
wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - pobierz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311) - pobierz

Materiał pomocniczy ułatwiający wypełnienie ww. formularza  (opracowany przez Polską Agencję Rozwoju przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego) - pobierz

Instrukcje wypełniania dokumentów aplikacyjnych dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

1) Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy - pobierz

2) Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji - pobierz

Narzędzia pomocnicze: Wzór zapytania ofertowego dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

wersja Adobe Reader (.pdf)  - pobierz
wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - pobierz

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  13 V - 11 VI 2013 r.

 
1.       Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór- Załącznik nr 1) - pobierz
2.       Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (wzór- Załącznik nr 2) - pobierz

Wzór formularza umowy przyznania pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" - pobierz

załącznik nr 1. Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji - pobierz

załącznik nr 2. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność - pobierz

załącznik nr 3. Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomości - pobierz

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do wypłaty przyznanej pomocy finansowej w ramach działania 413/312 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach  działania  "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

 

Wniosek o płatność dla Beneficjentów  działań inwestycyjnych PROW 2007 - 2013 w wersji PROW 2007-2013/12/01 obowiązujący od dnia 15.02.2012 r.:

wersja Adobe Reader (.pdf)  - pobierz
wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - pobierz

 

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz

Załączniki do wniosku o płatność:

1) Wzór oświadczenia o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego:
wersja Excel - pobierz
wersja PDF - pobierz
 

2) Wykaz działek, na których zrealizowana została operacja trwale związana z nieruchomością objęta wnioskiem o płatność:
wersja Excel - pobierz
wersja PDF - pobierz
 

3) Informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny/urządzenia:
wersja Excel - pobierz
wersja PDF - pobierz


4) Formularz zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dotyczących operacji:
wersja Excel - pobierz
wersja PDF - pobierz

Jak prawidłowo realizować i rozliczać operację? - pobierz

Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych lub reklamowych dla Beneficjentów działań inwestycyjnych 413-311 i 312 PROW 2007-2013

 

Beneficjentom działań: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, uprzejmie przypominamy o obowiązku (zgodnie z § 5 umowy przyznania pomocy), dotyczącym zamieszczania w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta tablicy informacyjnej o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej operacji, której całkowity koszt przekracza 50000 EURO, albo tablicy reklamowej o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej operacji, której całkowity koszt przekracza 500 000 EURO, wykonanej zgodnie zwarunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w terminie po dniu zawarcia umowy przyznania pomocy, a jednocześnie nie później niż: do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną, albo w dniu złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność, w ramach którego po raz pierwszy zostaną ujęte raty zapłacone tytułem wykonania umowy leasingu, i jej eksponowania przez 5 lat od dnia dokonania przez ARiMR płatności albo w przypadku działania 126 - od dnia zawarcia umowy przyznania pomocy.

Niespełnienie powyższego zobowiązania może skutkować odmową wypłaty pomocy lub żądaniem jej zwrotu.

Wzory tablic można znaleźć w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (str. 24, 26), która jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl (w zakładce: PROW 2007-2013/Działania informacyjne PROW).

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"