Dokumenty - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
Podmiotem wdrażającym jest Oddział Regionalny ARiMR.

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej":

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej":

wersja Adobe Reader (.pdf) - pobierz
wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - pobierz

2. Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

1) Ekonomiczny Plan Operacji dla wniosków składanych od dnia 01.01.2012

wersja Adobe Reader (.pdf) - pobierz
wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - pobierz

2) Oświadczenie Wnioskodawcy o uzuskanej pomocy de minimis

wersja Adobe Reader (.pdf) - pobierz
wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) -
pobierz

3) Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością

wersja Adobe Reader (.pdf) - pobierz
wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - pobierz

4) Wzór gwarancji - załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie pomocy

wersja Adobe Reader (.pdf) - pobierz
wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - pobierz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311)

wersja Adobe Reader (.pdf) - pobierz
Materiał pomocniczy ułatwiający wypełnienie ww. formularza  (opracowany przez Polską Agencję Rozwoju przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego) - pobierz

3. Instrukcje wypełniania dokumentów aplikacyjnych dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej":

1) Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy - pobierz

2) Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji - pobierz

4. Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - pobierz

Uwaga: Zakwalifikowanie rodzaju prowadzonej/rozwijanej działalności gospodarczej, pod konkretny kod PKD, powinno odbyć się w oparciu o wyjaśnienia, które wskazują, co dana podklasa obejmuje (oraz czego nie obejmuje).
Wyjaśnienia dotyczące kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności można znaleźć w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 2007 Nr 251, poz. 1885) lub na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (www.stat.gov.pl) w zakładce "METAINFORMACJE", pozycja "Klasyfikacje".

5. Narzędzia pomocnicze: Wzór zapytania ofertowego dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej":

wersja Adobe Reader (.pdf)  - pobierz
wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - pobierz

6. Wymogi dotyczące zamieszczania tablic informacyjnych lub reklamowych dla Beneficjentów działań inwestycyjnych  413-311 i 312 PROW 2007-2013

Beneficjentom działań: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: 311 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, uprzejmie przypominamy o obowiązku (zgodnie z § 5 umowy przyznania pomocy), dotyczącym zamieszczania w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta tablicy informacyjnej o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej operacji, której całkowity koszt przekracza 50000 EURO, albo tablicy reklamowej o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej operacji, której całkowity koszt przekracza 500 000 EURO, wykonanej zgodnie zwarunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w terminie po dniu zawarcia umowy przyznania pomocy, a jednocześnie nie później niż: do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną, albo w dniu złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność, w ramach którego po raz pierwszy zostaną ujęte raty zapłacone tytułem wykonania umowy leasingu, i jej eksponowania przez 5 lat od dnia dokonania przez ARiMR płatności albo w przypadku działania 126 - od dnia zawarcia umowy przyznania pomocy.

Niespełnienie powyższego zobowiązania może skutkować odmową wypłaty pomocy lub żądaniem jej zwrotu.

Wzory tablic można znaleźć w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (str. 24, 26), która jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl (w zakładce: PROW 2007-2013/Działania informacyjne PROW).

7. Formularz umowy o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie  lokalnych strategii rozwoju" operacji , które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - pobierz

załącznik nr 1. Zestawienie rzeczowo - finansowe operacji - pobierz

załącznik nr 2. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o płatność - pobierz

załącznik nr 3. Wykaz działek, na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomości - pobierz

8. Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do wypłaty przyznanej pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej":

Od 15 lutego 2012 r. obowiązują zaktualizowane dokumenty dotyczące formularza wniosku o płatność w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" na lata 2007-2013.

Wniosek o płatność PDF - pobierz
Wniosek o płatność excel (edytowalny) - pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - pobierz

Załączniki do wniosku o płatność

a) Wzór oświadczenia o wyodrębnieniu osobnych kont albo korzystaniu z odpowiedniego kodu rachunkowego:

wersja Adobe Reader (.pdf) - pobierz
wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - pobierz

b) Wykaz działek, na których zrealizowana została operacja trwale związana z nieruchomością objęta wnioskiem o płatność

wersja Adobe Reader (.pdf) - pobierz
wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - pobierz

c) Informacje dotyczące parametrów zakupionej maszyny/urządzenia - pobierz

wersja Adobe Reader (.pdf) - pobierz
wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - pobierz

d) Formularz zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych dotyczących operacji

wersja Adobe Reader (.pdf) - pobierz
wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) - pobierz

9. Ankieta monitorująca

Uprzejmie informujemy Beneficjentów, że konieczność wypełnienia ankiety monitorującej wynika z zapisów w umowie przyznania pomocy finansowej.
Każdy beneficjent jest zobowiązany do złożenia wypełnionej ankiety monitorującej we właściwym, ze względu na miejsce realizacji operacji Oddziale Regionalnym, w terminie określonym w podpisanej umowie przyznania pomocy.

formularz ankiety - pobierz
instrukcja wypełniania ankiety - pobierz
 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj