Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Cel

Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Zakres działania

 

Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw działających w zakresie:

 1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
 2. usług dla ludności;
 3. sprzedaży hurtowej i detalicznej;
 4. rzemiosła lub rękodzielnictwa;
 5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
 6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
 7. usług transportowych;
 8. usług komunalnych;
 9. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
 10. magazynowania lub przechowywania towarów;
 11. wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy;
 12. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

 

Zasięg geograficzny

Cały kraj.

Beneficjenci

Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.  

Pomoc może być przyznana, jeżeli:
1) operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
2) operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa,
które mają zastosowanie do tej operacji;
3) siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku operacji związanych z nieruchomością, miejsce położenia nieruchomości, znajdują się:
a) w miejscowości należącej do:
- gminy wiejskiej albo
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys.
mieszkańców, albo
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców -
w przypadku podmiotów innych niż grupy producentów rolnych, wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, uznane organizacje producentów owoców i warzyw oraz podmioty świadczące usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
b) na obszarach wiejskich zgodnie z najszerszą definicją, tj. miejscowości należącej do:
- gminy wiejskiej albo
- gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, albo
- gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców -
w przypadku grup producentów rolnych, wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw, uznanych organizacji producentów owoców i warzyw oraz podmiotów świadczących usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
4) biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji;
5) w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach PO Kapitał Ludzki, działanie „Promocja przedsiębiorczości”.  

Forma i wysokość pomocy:

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji.
Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć: 1) 100 000 zł (25 616,1 euro) – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji;
2) 200 000 zł (51 232,1 euro) – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji;
3) 300 000 zł (76 848,2 euro) – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem rzeczowym operacji.  Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 000 zł (76 848,2 euro). W przypadku przetwórstwa produktów rolnych (objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich) lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, wynosi 100 000 zł (25 616,1 euro).
Równowartość kwoty wyrażona w euro ma charakter indykatywny.

Poziom pomocy:

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych operacji.  
 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"