Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2020/G

 

Promowanie obszaru objętego LSR

 

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. 

  

Data publikacji: 02.03.2020r

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Nr 1/2020/G

 

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza o nabór wniosków  o powierzenie grantu

w ramach  podziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

na operację w zakresie:

 Promowania Obszaru Objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

 

celu szczegółowego Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

nr 2.3. Pobudzenie aktywności mieszkańców poprzez realizację innowacyjnych inicjatyw społecznych opartych na lokalnych zasobach

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.2.3
Organizacja innowacyjnych form spędzania wolnego czasu

 

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

 

od 16 marca 2020 r. do 03 kwietnia 2020 r. do godz. 16.00

 

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
Plac Rynek 2, 36-040 Boguchwała (pokój 1.06),
od poniedziałku do piątku w godz:

 

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek 8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

 

Kompletny wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” w terminie i miejscu określonym
w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronie internetowej:

·        Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” pod adresem

     www.lgd-trygon.pl

 

Forma wsparcia:

Refundacja - wysokość refundacji do 50 000,00 zł. do wysokości 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Wyprzedzające finansowanie nie wyższe niż 50% kosztów kwalifikowanych pod warunkiem, dysponowania przez LGD odpowiednich środków finansowych.

Wyprzedzające finansowanie nie dotyczy grantów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych.

 

 

Beneficjenci pomocy

Grantobiorcą może zostać osoba/podmiot, która spełnia warunki określone w §13 ust. 1 pkt 6  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.):
• osoba fizyczna będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR, nieprowadzące działalności gospodarczej
• osoba prawna, z wyłączeniem województwa jeśli siedziba tych osób prawnych lub ich oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
• jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeśli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

• grupa nieformalna składająca się z co najmniej 3 osób w której imieniu  wniosek złoży organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną

 

Grupy docelowe

Mieszkańcy, grupy de faworyzowane, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe

 

Zakres tematyczny projektu grantowego :

Promowanie obszaru objętego LSR w tym produktów i usług lokalnych– zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664, z późn. zm.).

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 2: Rozwój aktywności społecznej poprzez wykorzystanie lokalnych walorów rekreacyjnych, kulturowych i środowiskowych.

Cel szczegółowy 2.3:Pobudzenie aktywności mieszkańców poprzez realizację innowacyjnych inicjatyw społecznych opartych na lokalnych zasobach.

Przedsięwzięcie2.2.3: Organizacja innowacyjnych form spędzania wolnego czasu

 

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu
    i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
  2. Zgodność grantu z zakresem tematycznym podanym
    w ogłoszeniu.
  3. Spełnienie warunków wstępnej oceny Grantów.
  4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
  5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020.
  6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

 

 

 

Lokalne kryteria wyboru operacji:

KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

PUNKTACJA

 

Operacja służy  zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej

Tak – 20 pkt.

Nie – 0 pkt.

 

0 lub 20

 

Operacja przyczynia się do pobudzenia aktywności mieszkańców poprzez wykorzystanie innowacyjnych inicjatyw

Tak – 15 pkt.

Nie – 0 pkt.

 

0 lub 15

 

Operacja przyczynia się do promocji obszaru objętego LGD

Tak – 10 pkt., Nie – 0 pkt.

 

0 lub 10

 

Operacja obejmuje zasięgiem  cały obszar LGD

- 3 gminy  -20 pkt.

- 2 gminy -  15 pkt.

- 1 gmina – 10 pkt.

 

10 lub 15 lub 20

 

Operacja przyczynia się do promocji lokalnych walorów

Tak – 15pkt., Nie – 0 pkt.

 

0  lub 15

 

Operacja przyczyni się do poszerzenia  oferty  w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu

- mieszkańców – 10 pkt.

- Turystów – 15 pkt.

- mieszkańców oraz turystów – 20 pkt.10 lub 15 lub 20

 

 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 30

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu

30 PUNKTÓW

 

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru grantu:

 

1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla grantobiorcy.

2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru

 

 

Wysokość limitu środków w ramach naboru:

50 000,00 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych)

 

Termin realizacji

Planowany czas realizacji projektu grantowego przez LGD: listopad 2020 r. – grudzień 2021 r.
Czas realizacji grantu przez grantobiorcę: grudzień 2020 r. – październik 2021 r.

 

Planowane do realizacji
w ramach projektu grantowego zadania:

W ramach przedsięwzięcia 2.2.3

Zadania mające na celu pobudzenie aktywności mieszkańców poprzez realizację różnorakich inicjatyw społecznych opartych na lokalnych zasobach.

 

Wysokość kwoty grantu

Wartość każdego projektu grantowego oraz wysokość pomocy udzielona Grantobiorcy nie może być wyższa niż 50 000,00 zł. oraz niższa niż. 5 000,00 zł. Suma grantów udzielona JST nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.

 

Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o powierzenie grantu, formularza wniosku
o rozliczenie grantu, wzoru umowy o powierzenie grantu, wzoru sprawozdania z realizacji zadania, procedur i kryteriów wyboru

Strona internetowa:

 Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych: http://www.lgd-trygon.pl/procedura-grantowa/

 

 

 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładanie do osiągnięcia wskaźniki. (dot. pkt. 6.7. WoPP)

 

Cel ogólny LSR

 

Cel ogólny 2 Rozwój aktywności społecznej poprzez wykorzystanie lokalnych walorów rekreacyjnych, kulturowych i środowiskowych

 

Cel(e) szczegółowe LSR

 

Cel szczegółowy 2.3. Pobudzenie aktywności mieszkańców poprzez realizację innowacyjnych inicjatyw społecznych opartych na lokalnych zasobach

 

Przedsięwzięcia

 

Przedsięwzięcie 2.2.3. Organizacja innowacyjnych form spędzania wolnego czasu

 

Wskaźnik

 

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

 Liczba  zorganizowanych imprez

 sztuka

 10 imprez

 5 imprez

 5 imprez

0

                   

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

1.      W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
Plac Rynek 2; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06) od poniedziałku do piątku w godz:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek  8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371

2.      Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w ŚWILCZY
36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 8:30 – 14:30, Tel. (17)867 01 19

3.      Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia lokalnej Grupy Działania
„Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni 36-042 Lubenia 131 (pokój 23) w każdy czwartek
w godzinach od 7:30 – 15:00

 

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Planowane do osiągnięcia  w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - pobierz

Formularz wniosku o powierzenie Grantu - pobierz

Opis Kryteriów wyboru operacji - pobierz 

 

Ważne dokumenty dotyczące naboru:

- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020

- Zasady ogłaszania oraz przeprowadzania otwartego naboru wniosków o powierzenie grantów

- Kryteria wyboru operacji

- Umowa o powierzenie grantu

- Procedura grantowa wraz z załącznikami 

- Regulamin organu decyzyjnego

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj