Dokumenty - Małe projekty

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

Podmiotem wdrażającym jest Samorząd Województwa.

 

W celu ułatwienia przygotowania wniosków o przyznanie pomocy został opracowany aktywny formularz wniosku w wersji 8z w formacie .pdf.

Wraz z wersją papierową wniosku o przyznanie pomocy (wydrukowana wersja aktywnego formularza), Wnioskodawca powinien złożyć jego wersję elektroniczną na nośniku danych (zalecane jest przekazywanie wniosku na płycie CD/DVD), co wpłynie na usprawnienie obsługi wniosku. Na ww. nośniku danych powinien znajdować się tylko i wyłącznie plik zawierający wniosek w formacie PDF.

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Adobe Readera w wersji X (10.1.2) lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com.

 

Formularz Wniosku o przyznanie pomocy - działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów

Uwaga! Dokumenty obowiązujące dla naborów, które rozpoczynają się po 4 maja 2014 r. (wersja 8z)
Formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów w wersji 8z wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 8z, obowiązuje dla naborów, które rozpoczynają się po 4 maja 2014 r.- pobierz wniosek
Zmiany w instrukcji związane są w szczególności z wejściem w życie Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 roku, str. 1).

Instrukcja wypełniania wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013 do wersji 8z wniosku - pobierz instrukcję

Wypełniona pierwsza strona wniosku

Wypełniona pierwsza strona wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów - pobierz

Wyprzedzające finansowanie

W dniu 8 czerwca 2012 r. weszła w życie  ustawa z 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. z 2012, poz. 577). Od tego dnia Wnioskodawcy mogą ubiegać się o wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji składając wraz z wnioskiem -  Załącznik do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi składany w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji.

  1. Wnioskodawcy, którzy ubiegają się o wsparcie od 8.06.2012r. (tj. od dnia wejścia w życie ww. zmiany ustawy) mają możliwość wnioskowania o wyprzedzające finansowanie poprzez złożenie wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy w wersji 6z, Załącznika do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
  2. Wnioskodawcy, którzy ubiegali się o wsparcie przed 8.06.2012r. i złożyli wnioski o przyznanie pomocy na poprzednich wersjach, jednak nie zostały jeszcze zawarte umowy przyznania pomocy, mają możliwość wnioskowania o wyprzedzające finansowanie poprzez złożenie w urzędzie marszałkowskim albo wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej, gdzie został złożony wniosek o przyznanie pomocy, ww. wypełnionego Załącznika do Wniosku o przyznanie pomocy (...).

Załącznik do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi składany w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji - otwórz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311) w wersji aktywnej (format Word) - pobierz formularz

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD w ramach działania „małe projekty”

 

1.      Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1) - pobierz
2.      Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (Załącznik nr 2) - pobierz
3.  Oświadczenie Wnioskodawcy o przedsięborstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis - pobierz

 

Formularz Wniosku o płatność - działanie 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów

A)Formularz wniosku o płatność w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów w wersji 8z obowiązuje dla wniosków składanych od 5 maja 2014 r.

 

  • wniosek o płatność wersja 8z - pobierz
  • załącznik 16 aktywny- pobierz
  • załącznik 21b aktywny- pobierz
  • załącznik 21d aktywny- pobierz
  • instrukcja wypełniania wniosku- pobierz
  • oświadczenie Beneficjenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych- pobierz

 

B) Wersja 7z - dokumenty obowiązujące od 15 maja 2013 roku

W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie Adobe Readera w wersji X (10.1.2) lub nowszej. Wersje te są do pobrania na stronie www.adobe.com.

WoP Adobe Reader do edycji (.pdf)  wersja 7z - pobierz
Załącznik 16 do edycji wersja 7z - pobierz
Załącznik 21b do edycji wersja 7z - pobierz
Załącznik 21d do edycji wersja 7z - pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku do wersji 7z - pobierz

C) Aktualizacja wersji 6z wniosku o płatność obowiązująca od dnia 13.02.2013 r.
Wniosek o płatność/z6 - pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku do wersji 6z - pobierz
Załącznik nr 16 - pobierz
Załącznik nr 21b - pobierz
Załącznik nr 21d - pobierz

Od dnia 1 sierpnia 2012 r. Beneficjenci działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów mają obowiązek składać wniosek o płatność na formularzu w wersji 6z. Beneficjenci, którzy składają wnioski o płatność w ramach ww. działania obowiązkowo do papierowej wersji wniosku, (która stanowi wydruk z wypełnionego aktywnego formularza wniosku a płatność) dołączają wersje elektroniczna tego aktywnego formularza wniosku na informatycznym nośniku danych.

Wniosek o płatność  wersja 6z do edycji - pobierz
Załącznik 16 do edycji - pobierz
Załącznik 21b do edycji - pobierz
Załącznik 21d do edycji - pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku do wersji 6z - pobierz
 

Od dnia 6 kwietnia 2012 r. Beneficjenci działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów mają obowiązek składania wraz z wersją papierową wniosku o płatność również wniosku w postaci dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych.

Wniosek o płatność  wersja 5z do edycji - pobierz 

Załącznik 16 do edycji - pobierz

Załącznik 21b do edycji - pobierz 

Załącznik 21d do edycji - pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku do wersji 5z - pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy nabywcy przedsiebiorstwa/nastepcy prawnego beneficjenta

Wniosek o przyznanie pomocy nabywcy przedsiębiorstwa / następcy (wersja 1z - edytowalna) - pobierz wniosek

Wniosek o przyznanie pomocy nabywcy przedsiębiorstwa / następcy (wersja 1z - nieedytowalna) - pobierz wniosek

Instrukcja wypełniania wniosku nabywcy przedsiębiorstwa beneficjenta albo następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3,ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013 - pobierz instrukcję 

Umowa o przyznanie pomocy

Umowa przyznania pomocy z8 - pobierz

Umowa przyznania pomocy z7 - pobierz
Umowa przyznania pomocy z6 - pobierz
Umowa przyznania pomocy z5 - pobierz

Narzędzia pomocnicze

WZÓR ZAPYTANIA OFERTOWEGO- pobierz

ZASADY PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO - pobierz
 

Sprawozdawczość Beneficjenta w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów

Sprawozdanie z realizacji operacji w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” (formularz dla beneficjentów, którzy złożyli wniosek o przyznanie pomocy według wersji 4z lub późniejszych) - pobierz

Instrukcja do sprawozdania końcowego z realizacji operacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - pobierz

Ankieta monitorująca

Ankieta monitorująca - pobierz 
Instrukcja wypełniania Ankiety monitorującej dla działania 4.1_413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – tzw. „małe projekty” - pobierz

Logotypy

Beneficjenci, którzy podpisali umowę na przyznanie pomocy w ramach działania małe projekty zobowiązani są do informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisami pkt. 3. I 4. Załącznika nr VI do rozporządzenia 1974/2006 oraz zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku PROW na lata 2007-2013 tj. odpowiedniego oznaczania i opisu środków zakupionych w całości lub w części ze środków Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odpowiednie oznaczenie dotyczy wydanych publikacji, materiałów informacyjnych i zakupionych środków trwałych. Ponadto Beneficjenci, których wartość całkowita projektu wyniosła więcej niż 50 000 Euro zobowiązani są do umieszczenia w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta tablicy informacyjnej o finansowaniu ze środków Unii Europejskiej, wykonanej zgodnie z warunkami określonymi w Księdze Wizualizacji znaku PROW na lata 2007-2013.

Opis i znakowanie operacji realizowanych  w ramach małych projektów - pobierz

Logo Unii Europejskiej - pobierz
Logo Unii Europejskiej ze sloganem - pobierz
Logo LEADER - pobierz
Logo PROW - pobierz
Logo Trygon - pobierz
Logotypy stosowane przy wizualizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Corel wersja 9) - pobierz
 

Informacje dodatkowe

1. Aby mieć możliwość skorzystania z dofinansowania należy dokonać wpisu do ewidencji producentów prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) - pobierz

2. Jeżeli podatek VAT jest kosztem kwalifikowalnym w projekcie, aby móc go odzyskać należy wraz z wnioskeim o płatność złożyć Interpretacje Indywidualną

FORMULARZ WNIOSKU O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ - interaktywny formularz ORD-IN (stan od 5.01.2012r.) - pobierz

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU (wypełnia się tylko w sytuacji, gdy opis w części G wniosku nie mieści się w wyznaczonych rubrykach) - pobierz

Przykład wypełnionego formularza (wszystkie dane użyte w formularzu są fikcyjne i wykorzystane tylko w celu informacyjnym) - pobierz

Najczęściej zadawane pytania dotyczące sposobu wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego - pobierz
 
Wyszukiwarka interpretacji i orzeczeń podatkowych - zobacz
 
Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej wynosi 40 zł. Numer konta bankowego: Izba Skarbowa w Katowicach 68 1010 1212 0010 3622 3100 0000.
 
 3. Realizacja i rozliczenie małego projektu - pobierz

Formularz: „Zestawienie faktur lub równoważnych dokumentów księgowych potwierdzających poniesione koszty” wraz z instrukcją wypełniania - pobierz

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj