Regulaminy

Regulamin Pracy Rady LGD "Trygon - Rozwój i Innowacja" z dnia 19.04.2018

Regulamin Pracy Rady Lokalnej Grupy Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja: - tekst jednolity z dnia 19.04.2018 - pobierz

Regulamin Pracy Rady Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja”

Regulamin Pracy Rady Lokalnej Grupy Działania

„Trygon - Rozwój i Innowacja”

- tekst jednolity z dnia 17.05.2017 r.

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Pracy Rady określa organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja”.

§ 2

Rada działa na podstawie  przepisów ustawy z dnia Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.  o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej  społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego , Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320 z późn. zm.), Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego Regulaminu.

Skład Rady, prawa i obowiązki członków Rady

§  3

1.      Rada jest  organem LGD składającym się z 9 – 12 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

2.      W skład Rady wchodzą obligatoryjnie:

a)      przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego - członków Stowarzyszenia, z tym że  sektor publiczny nie stanowi więcej niż 49% składu Rady

b)      przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców, przy czym na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % prawa głosu.

3.      Kadencja Rady trwa cztery lata.

4.      W razie zmniejszenia się składu organów, o których mowa w ust. 1,  w czasie trwania kadencji, na najbliższym Walnym Zebraniu Członków przeprowadza się wybory uzupełniające. Kadencja tak wybranego członka upływa wraz z upływem kadencji Rady.

5.      Członkowie Rady nie mogą być zatrudniani w Biurze LGD oraz nie mogą pełnić funkcji w żadnym innym organie Stowarzyszenia.

6.      Zarząd Stowarzyszenia ocenia działalność Rady zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 4

1.      Rada na pierwszym posiedzeniu, po przeprowadzonych wyborach, wybiera spośród siebie Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz Rady.

2.      Rolą Prezydium jest organizowanie pracy Rady.

 § 5

W realizacji swoich zadań Rada korzysta z obsługi zapewnionej przez Biuro LGD.

 § 6

1.      Członkowie Rady mają obowiązek posiadania i uaktualniania wiedzy na temat m.in. Programu Leader, PROW 2014-2014, RLKS, znać Lokalną Strategię Rozwoju oraz Procedurę oceny i wyboru operacji.

2.      Członkowie Rady mają prawo do  korzystania ze szkoleń, seminariów, warsztatów oraz udziału w innych przedsięwzięciach prowadzonych w ramach realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju przez Lokalną Grupę Działania, a w szczególności są zobowiązani do uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez Biuro Stowarzyszenia przed każdą oceną i wyborem operacji w wyniku ogłoszonego naboru wniosków.

3.      Procedurę podnoszenia kompetencji oraz weryfikację wiedzy na temat Procedury oceny i wyboru operacji Członków Rady określa Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4.      Członkowie Rady są zobowiązani do uczestniczenia w posiedzeniach Rady
i realizowaniu zadań wymienionych w § 7.

5.      W razie niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady, Członek Rady  zawiadamia

o tym przed terminem posiedzenia Przewodniczącego Rady, a następnie jest zobowiązany w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność w Biurze Stowarzyszenia.

6.      Za udział w posiedzeniach dotyczących oceny i wyboru operacji członkom Rady przysługuje dieta w wysokości określonej przez Walne Zebranie Członków.

7.      Członek Rady może złożyć pisemne oświadczenie o rezygnacji z pobierania diety.

8.      Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów podróży i pobytu poniesionych
w związku z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na zasadach i w wysokości ogólnie obowiązujących w sprawach podróży służbowych pracowników zatrudnionych
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.

9.      Polecenia wyjazdu służbowego dla członków Rady podpisuje i zatwierdza do wypłaty Prezes Zarządu lub w jego zastępstwie Wiceprezes wraz z jednym członkiem Zarządu działając łącznie.

§ 7

1.      Do wyłącznej właściwości Rady należy:

a)      wybór operacji, które mają być realizowane w ramach Strategii opracowanej przez Stowarzyszenie,

b)      ustalanie kwoty wsparcia.

2.      Rada wybiera i ocenia również operacje w ramach projektów grantowych i operacji własnych LGD.

3.      Członek Rady swoją funkcję pełni osobiście, nie może do udziału w posiedzeniach, oceny i wyboru operacji upoważniać osób trzecich.

4.      Rada wybiera wnioski do wysokości limitu dostępnych środków wskazanego
w ogłoszeniu o naborze oraz  zgodnie z zakresem tematycznym wskazanym

w ogłoszeniu o naborze. 

5.  Rada w ramach danego naboru zapewnia stosowanie tych samych kryteriów w całym procesie wyboru operacji.

 

 

Prowadzenie posiedzeń Rady

 § 8

Posiedzenia Rady zwoływane są odpowiednio do potrzeb wynikających z ogłaszanych konkursów na nabór wniosków prowadzonych przez LGD.

§ 9

1.      Posiedzenia Rady są zwoływane, po uzgodnieniu z Prezydium Rady przez Zarząd
w miarę potrzeb, tj. po powiadomieniu o terminie, miejscu obrad oraz planowanym porządku obrad Członków Rady, w każdy skuteczny sposób, w tym za pośrednictwem poczty, elektronicznych środków komunikacji, telefonicznie, co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.

2.      W wyjątkowych sytuacjach, związanych z zadaniami Rady, Zarząd po uzgodnieniu z Prezydium Rady, może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym. W takim przypadku zwołanie Rady może nastąpić nie później niż w terminie 3 dni przed planowanym posiedzeniem.

3.      W przypadku dużej ilości spraw do rozpatrzenia, Przewodniczący Rady może zwołać posiedzenie trwające dwa lub więcej dni.

 

 

§ 10

Wraz z porządkiem obrad Członkowie Rady powinni otrzymać komplet materiałów  dotyczących posiedzenia w formie elektronicznej lub pisemnej. W wypadku znacznej objętości materiałów mogą być one udostępniane Członkom Rady do wglądu w Biurze LGD lub w Gminnych Punktach Informacyjno - Promocyjnych  w uzgodnionych terminach.

§ 11

1.            Posiedzenia Rady otwiera i prowadzi Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności  Zastępca Przewodniczącego. Przewodniczący Rady lub Zastępca przewodniczącego pełni funkcję Prowadzącego posiedzenie. W razie nieobecności Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Posiedzenie Rady otwiera i prowadzi Prowadzący Posiedzenie wybrany przez członków Rady.

2.            W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć członkowie organów LGD bez prawa głosowania

3.            Przewodniczący Rady może zaprosić na posiedzenie Rady ekspertów lub doradców, z których specjalistycznej wiedzy mogą korzystać członkowie  Rady przy ocenie wniosków

4.            Każdorazowo w posiedzeniu Rady bierze udział Komisja Sprawdzająca składająca się z dwóch pracowników biura LGD, w celu czuwania nad prawidłowym przebiegiem wyboru i oceny  operacji, poprawności dokumentacji i zgodności formalnej.

 

§ 12

1.            Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2.            Prawomocność posiedzeń Rady stwierdza Prowadzący posiedzenie na podstawie listy obecności.

3.            Członek Rady, który zamierza opuścić posiedzenie przed zakończeniem obrad winien zgłosić to Prowadzącemu posiedzenie.

§ 13

Jeżeli nie ma quorum  wymaganego do prawomocności obrad Prowadzący posiedzenie zamyka  obrady i wyznacza kolejny termin posiedzenia. W  tym przypadku nie obowiązuje 7 dniowy termin dla powiadomienia członków Rady.

§ 14

1.            Po stwierdzeniu prawomocności Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad. Każdy z Członków Rady może zgłosić poprawki do porządku. Każda poprawka powinna być głosowana oddzielnie.

2.            Porządek powinien obejmować między innymi:

1)    Omówienie wniosków o przyznanie pomocy  złożonych w czasie naboru,

2)    Ocenę wniosków,

3)    Podjęcie uchwał.

§ 15

1.             Prowadzący posiedzenie czuwa nad sprawnym przebiegiem  posiedzenia, udziela głosu, otwiera i zamyka dyskusję.

2.             Przedmiotem obrad mogą być tylko sprawy objęte porządkiem, jeżeli występujący
w dyskusji odbiega od tematu Prowadzący posiedzenie ma prawo odebrać mu głos.

3.             Wystąpienia, poza osobami referującymi temat nie powinny trwać dłużej niż
5 minut.

4.             Powtórne zabranie głosu w tej samej sprawie jest dopuszczalne lecz nie powinno trwać więcej niż 3 minuty chyba, że Prowadzący posiedzenie zadecyduje inaczej.

5.             Poza kolejnością Prowadzący posiedzenie udziela głosu w sprawie zgłoszenia wniosku formalnego. Wniosek formalny powinien zawierać uzasadnienie. Prowadzący posiedzenie poddaje wniosek pod głosowanie niezwłocznie po jego zgłoszeniu. Wniosek formalny może w szczególności  dotyczyć:

1)   Stwierdzenia prawomocności podejmowania uchwał,

2)   Przerwania lub zamknięcia sesji,

3)   Głosowania bez dyskusji,

4)   Zamknięcia listy mówców,

5)   Ograniczenia czasu wystąpień,

6)   Przeliczenia głosów,

7)   Wprowadzenia głosowania imiennego,

8)   Reasumpcji głosowania.

Głosowania, podejmowanie uchwał

§ 16

 

1.      Wszystkie głosowania Rady są jawne, która głosuje przez podniesienie ręki.

2.      Wybór operacji dokonywany jest w formie uchwały Rady zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Rady uprawnionych do głosowania

3.      Wybór operacji polega na:

1)      ocenie wstępnej operacji, polegającej na:

a)      ocenie zgodności operacji z kryteriami formalnymi

b)      ocenie zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

c)      ocenie zgodności operacji z PROW na lata 2014-2020

2)      ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru przyjętych przez LGD

 

§ 17

1.    Przed przystąpieniem do oceny, każdy z członków Rady wypełnia  „Oświadczenie
o bezstronności i niezależności” wg wzoru załączonego do Regulaminu (Załącznik nr 3)

2.    Członek  Rady wyłącza się z oceny operacji jeżeli:

1)      Jest wnioskodawcą,

2)      Reprezentuje wnioskodawcę,

3)      Zachodzi pomiędzy nim a wnioskodawcą stosunek bezpośredniej podległości służbowej

4)      Jest spokrewniony z wnioskodawcą,

5)      Jest osobą fizyczną reprezentującą przedsiębiorstwo powiązane z przedsiębiorstwem reprezentowanym przez wnioskodawcę,

6)      Przygotował wniosek,

7)      Będzie uczestniczył w jego realizacji.

3.Dodatkowo  Stowarzyszenie prowadzi Rejestr Interesów Członków Rady, który pozwala na identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcami lub poszczególnymi projektami (Załącznik nr 4)

§ 18

1.      Wybór i ocena  operacji prowadzona jest zgodnie z Procedurą wyboru i oceny  operacji

w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020, uchwalonej przez Walne Zebranie Członków. 

2.      Wybór i ocena grantobiorców prowadzona jest zgodnie z zasadami ogłaszania oraz przeprowadzania otwartego naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach projektów grantowych w ramach  Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność  na lata 2014-2020, uchwalonymi  przez Walne Zebranie Członków.

3.      Wybór operacji do finansowania uznaje się za ważny, gdy spełnia zapisy art. 32 ust. 2
pkt b oraz zapisy art. 34 ust. 3 pkt b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku.

 

§ 19

1.    Dla każdej operacji będącej przedmiotem oceny podejmowana jest przez Radę decyzja
w formie uchwały, która powinna zawierać:

1.      indywidualne oznaczenie sprawy nadane każdemu wnioskowi przez LGD;

2.      tytuł operacji zgodny z tytułem podanym we wniosku;

3.      informacje o Wnioskodawcy (imię i nazwisko/nazwa, adres/siedziba, nr identyfikacyjny);

4.      wynik zgodności w ramach oceny wstępnej;

5.      liczbę otrzymanych punktów w ramach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem, oraz czy operacja uzyskała co najmniej 30 punktów;

6.      kwotę wsparcia wnioskowaną przez podmiot ubiegający się o wsparcie;

7.      ustaloną przez Radę LGD kwotę wsparcia wraz z uzasadnieniem;

8.      informację czy operacja mieści się w limicie dostępnych środków wskazanych w ogłoszeniu.

 

Postanowienia końcowe

§ 20

1.    Posiedzenia Rady są protokołowane. Protokół winien zawierać:

 

1)   Kolejny numer, miejsce i datę posiedzenia,

2)   Listę uczestników,

3)   Porządek obrad,

4)   Krótkie omówienie kolejnych spraw będących tematem obrad, oświadczenia złożone do protokołu,

5)   Informacje o wyłączeniach z procesu decyzyjnego ze wskazaniem których wniosków wyłączenie dotyczy,

6)   Treść podjętych uchwał, wyniki głosowań,

7)   Podpis Prowadzącego Posiedzenie oraz protokolanta.

2.      Protokół z posiedzenia Rady sporządza się w terminie 3 dni po odbyciu posiedzenia

3.      Protokół udostępniany jest członkom Rady za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w biurze LGD do wglądu. W ciągu 2 dni członkowie Rady mają prawo wniesienia ewentualnych poprawek w jego treści

4.      Wniesioną poprawkę rozpatruje niezwłocznie Prowadzący posiedzenie

5.      Po rozpatrzeniu poprawek i wprowadzeniu ewentualnych korekt w protokole, Prowadzący posiedzenie oraz protokolant podpisuje protokół i składa go w biurze LGD

6.      Biuro najpóźniej w ciągu 2 dni od dnia przekazania protokołu przez Prowadzącego posiedzenie oraz protokolanta, publikuje protokół na stronie internetowej LGD”.

§ 21

1.      Uchwały mają postać odrębnych dokumentów i jednolitą numerację: nr posiedzenia/nr uchwały/rok - (1/1/RRRR). Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady lub Zastępca Przewodniczącego prowadzący obrady.

2.      Rada może podejmować uchwały w trybie obiegowym, z wyłączeniem uchwał dotyczących wyboru i oceny operacji do finansowania.

3.      Uchwały w trybie obiegowym podejmowane są w ten sposób, że projekt uchwały przesyłany jest wszystkim członkom Rady. Jeżeli  członkowie Rady nie wniosą sprzeciwu do treści uchwały w ciągu 5 dni uchwała zostaje podjęta. Sprzeciw wstrzymuje podjęcie uchwały do posiedzenia plenarnego.

4.      Uchwały podjęte w trybie obiegowym są przedstawiane Radzie na najbliższym planowanym posiedzeniu.

§ 22

Protokoły z posiedzeń i uchwały przechowywane są w Biurze LGD.

 

Regulamin Pracy Rady - pobierz

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

 

 

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania „TRYGON – ROZWÓJ I INNOWACJA”

z siedzibą w Świlczy

-tekst jednolity z dnia 28.12.2015r.

 

        I.            Postanowienia ogólne

§ 1

1.       Zarząd  Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania „TRYGON – ROZWÓJ I INNOWACJA” zwany dalej „Zarządem”  jest statutowym organem, kierującym bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

2.       Zarząd działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo
o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r. nr 79 poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.  o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 349), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej  społeczności (Dz. U. z 2015 r. poz. 378) i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487 z późn. zm.), Statutu Stowarzyszenia oraz niniejszego regulaminu wykonując zadania określone w rozdziale 4.2 Statutu.

§ 2

1.       Zarząd składa się z 9 członków wybranych przez  Walne Zebranie Członków (zebranie założycielskie).

2.       Kadencja Zarządu  trwa cztery lata.

3.       Członek Zarządu może być odwołany przed upływem kadencji przez Walne Zebranie Członków.

4.       Członkostwo w Zarządzie wygasa w przypadku:

1)      utraty członkostwa w Stowarzyszeniu,

2)      złożenia rezygnacji z pracy w Zarządzie.

5.       W przypadku  odwołania członka Zarządu przez Walne Zebranie Członków przed upływem kadencji, lub  wygaśnięcia mandatu skład Zarządu jest uzupełniany zgodnie z Rozdz. 4 § 15 ust.6 Statutu.

6.       Łączenie członkostwa w Zarządzie z zatrudnieniem w Biurze LGD lub wykonywaniem na jego rzecz czynności na podstawie umów cywilnoprawnych jest dopuszczalne.

7.       Członkom Zarządu przysługuje zwrot kosztów podróży i pobytu poniesionych w związku
z wykonywanymi obowiązkami służbowymi na zasadach i w wysokości ogólnie obowiązujących w sprawach podróży służbowych pracowników zatrudnionych
w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej.

8.       Polecenia wyjazdu służbowego dla członków Zarządu podpisuje i zatwierdza do wypłaty Prezes lub w jego zastępstwie Wiceprezes.

9.       Polecenia wyjazdu służbowego dla Prezesa Zarządu podpisuje i zatwierdza do wypłaty Wiceprezes.

10.   W uzasadnionych przypadkach Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zebranie Członków.

 

§ 3

1.       Pierwsze posiedzenie Zarządu zwołuje przewodniczący Walnego Zebrania Członków (Zebrania założycielskiego) niezwłocznie po dokonanym wyborze Zarządu.

2.       Zarząd wybiera spośród siebie prezesa i dwóch wiceprezesów.

 

§ 4

1.       Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia oraz  dysponowania środkami finansowymi są upoważnieni: Prezes wraz z jednym Członkiem Zarządu, a w czasie jego nieobecności, Wiceprezes z jednym Członkiem Zarządu działając łącznie.

2.       Środkami do wysokości  5 tys. złotych może dysponować Prezes, a w czasie jego nieobecności jeden z Wiceprezesów samodzielnie.

 

 

      II.            Tryb, zakres  i zasady pracy Zarządu

§ 5

1.       Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb jednakże nie rzadziej niż  raz na kwartał.

2.       Posiedzenia mogą być planowane (wynikające z przyjętego planu pracy) i nadzwyczajne.

3.       Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes lub (w razie nieobecności Prezesa) jeden z Wiceprezesów.

4.       Prezes  zobowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu na uzasadniony wniosek trzech członków zarządu.

5.       Wniosek o zwołanie posiedzenia Zarządu może złożyć Dyrektor Biura Stowarzyszenia.

6.       Zawiadomienia o planowanym posiedzeniu wraz z porządkiem obrad powinny być dostarczone lub przesłane  pocztą elektroniczną członkom Zarządu na 7 dni przed posiedzeniem.

7.       Nadzwyczajne zebrania Zarządu mogą być zwoływane bez zachowania siedmiodniowego okresu zawiadomienia. Dopuszcza się zawiadomienie telefoniczne lub pocztą elektroniczną.

 

§ 6

1.       Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie plenarnym – na posiedzeniu  lub w trybie obiegowym.

2.       Uchwały podjęte w trybie plenarnym  są ważne, jeżeli zostały podjęte w obecności co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad. Na wniosek członka zarządu może zostać zarządzone głosowanie tajne.

3.       Uchwały w trybie obiegowym podejmowane są w ten sposób, że projekt uchwały przesyłany jest wszystkim członkom zarządu. Jeżeli  członkowie zarządu nie wniosą sprzeciwu do treści uchwały w ciągu 5 dni roboczych uchwała zostaje podjęta. Sprzeciw wstrzymuje podjęcie uchwały do posiedzenia plenarnego.

4.       Uchwały podjęte w trybie obiegowym są przedstawiane Zarządowi na najbliższym planowanym posiedzeniu.

5.       Uchwały podpisuje przewodniczący obradom Prezes lub Wiceprezes z jednym z członków Zarządu.

 

§ 7

W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć zaproszeni goście oraz pracownicy biura Stowarzyszenia.

§ 8

1.       Posiedzenia są protokołowane. Protokół powinien zawierać:

a)      kolejny numer, miejsce i datę posiedzenia,

b)      listę uczestników,

c)       porządek obrad,

d)      krótkie omówienie kolejnych spraw będących tematem obrad, oświadczenia złożone do protokołu,

e)      przyjęte wnioski i zalecenia, 

f)       treść podjętych uchwał, wyniki głosowań,

g)      termin i sposób wykonania uchwał oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie.

2.       Każdy z uczestników posiedzenia może wnieść na piśmie poprawki i uzupełnienia do protokołu.

3.       Protokół z posiedzenia Zarządu winien być przyjęty na następnym posiedzeniu. W przypadku nieprzyjęcia  protokołu powinien on zostać uzupełniony do następnego posiedzenia.

4.       Protokół podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.

 

§ 9

Do zakresu działania Zarządu należy:

1)      kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

2)      przygotowanie projektów uchwał Walnego Zebrania Członków,

3)      wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Rady,

4)      reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

5)      prowadzenie rejestru członków Stowarzyszenia i przyjmowanie nowych członków,

6)      opracowanie wzorów deklaracji członkowskich przewidzianych w Statucie,

7)      zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

8)      powoływanie i rozwiązywanie komisji i zespołów, w tym zespołów ekspertów
w celu wykonywania zadań statutowych,

9)      zatrudnianie i zwalnianie Dyrektora Biura Stowarzyszenia,

10)        zatrudnianie i zwalnianie pracowników Biura, a także ustalanie zasad ich wynagradzania,

11)        opracowanie projektu Strategii oraz innych wymaganych dokumentów wraz ze społecznością lokalną

12)        przygotowywanie wniosków o dofinansowanie realizacji Strategii zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz wykonywanie innych działań związanych z jej realizacją,

13)        realizacja Strategii,

14)        dokonywanie zmian Strategii w zakresie określonym w § 20 ust. 5, pkt. 14 Statutu

15)        ocena działalności Rady oraz składanie wniosków do Walnego Zebrania Członków o odwołanie poszczególnych członków Rady lub całej Rady,

16)        składanie rocznych i kończących kadencję sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków z działalności swojej i Stowarzyszenia,

17)       zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

18)        wydawanie wewnętrznych przepisów i zasad regulujących działalność Stowarzyszenia, o ile nie leżą one w kompetencjach innych jego organów,

19)        podejmowanie innych decyzji nie zastrzeżonych dla pozostałych organów

20)        dokonane w Strategii zmiany  powinny być przedstawione na najbliższym Zebraniu Walnym Członków LGD.

 

    III.            Biuro Stowarzyszenia

§ 10

1.       Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Stowarzyszenia, któremu nadaje Regulamin określający organizację i zasady jego funkcjonowania.

2.       Zarząd może w formie uchwały udzielić pełnomocnictwa dyrektorowi Biura, przekazując mu część swoich kompetencji związanych z realizacją projektów oraz prowadzeniem Biura
i spraw pracowniczych.

3.       Zarząd określa zakres zadań i obowiązków Biura w postaci  rocznego planu pracy oraz uchwala roczny budżet.

4.       Kierowanie Biurem Zarząd może powierzyć jednemu z członków Zarządu – nawiązuje z nim wówczas  stosunek pracy.

5.       Zarząd  zatrudnia i zwalnia pracowników Biura i określa zasady ich wynagradzania.

6.       Biuro jest zobowiązane do prowadzenia dokumentacji pracy oraz obsługi posiedzeń organów Stowarzyszenia.

7.       Biuro jest odpowiedzialne za wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia zleconych do realizacji Zarządowi.

8.       Biuro składa  Zarządowi okresowe sprawozdania ze swojej działalności.

 

    IV.            Przepisy końcowe

§ 11

Kontrolę działalności Zarządu i Biura, a w szczególności dokumentów finansowych sprawuje Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

 

 

Regulamin Zarządu Stowarzyszenia-pobierz 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj