3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 2011

OGŁOSZENIE O NABORZE

Zarząd Województwa Podkarpackiego

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
 
za pośrednictwem
 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”
działającej na terenie gmin :
Lubenia, Świlcza oraz Miasta i Gminy Boguchwała
 
Termin składania wniosków: od 9 maja 2011r. do 7 czerwca 2011r.
Miejsce składania wniosków:
Gminny Punkt Informacyjno – Promocyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ul. Tkaczowa 146; 36 – 040 Boguchwała w godzinach od 9.00 – 17.00
 
Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.
 
Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:
1.       Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.si.podkarpackie.pl  
2.       Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem www.arimr.gov.pl   
3.       Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl
 
Kryteria wyboru operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” przez Lokalną Grupę Działania, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryteria na podstawie, których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” przez Lokalną Grupę Działania udostępnione są na stronach internetowych:
1.       Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.si.podkarpackie.pl 
2.       Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem www.arimr.gov.pl
3.       Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl
 
Limit dostępnych środków na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w 2011r. wynosi 451 000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy)
 
Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania dla operacji zgłaszanych w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”:
1.       Operacja musi przyczyniać się do realizacji jednego celu ogólnego, a w ramach niego 1 celu szczegółowego LSR oraz przypisanego mu przedsięwzięcia.
2.       Operacja musi obowiązkowo spełniać „kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR”, dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 
3.       Minimalna liczba punktów, dla operacji „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” to uzyskanie powyżej 30 pkt. w ocenie punktowej według lokalnych kryteriów wyboru.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:
1.     Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ul. Tkaczowa 146; 36 – 040 Boguchwała (pokój 118) w godzinach od 9.00 – 17.00 oraz pod numerami telefonów: (17) 870 15 79; 698 166 371, 
2.     Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Świlczy 36 – 072 ŚWILCZA 168 (pokój 25) w każdy wtorek w godzinach od 9.00 – 17.00 TEL. (17)86 70 119
3.     Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”   w Lubeni 36 – 042 LUBENIA 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7.30 – 15.30 TEL: (17) 85 03 914 wew.47

 

 

KRYTERIA WYBORU OPERACJI

Kryteria wyboru dla operacji w ramach działania

 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
określone w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”
 
 
I.     Lokalne kryteria wyboru operacji
 
Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

OPIS KRYTERIUM
MAX. LICZBA PUNKTÓW
KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR
Operacja przyczynia się do powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw lub rozwoju istniejących na terenie objętym LSR: TAK– 10 pkt., NIE – 0 pkt.
10
POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
Gęstość zaludnienia w miejscowości, w której realizowana jest operacja (wyliczane wg tabeli miejscowości) najmniejsze zaludnienie liczba – 20 największa – 0
20
Operacja przyczynia się do rozwoju turystyki lub tworzenia bazy dla aktywnego wypoczynku: od 0 do 10 pkt.
10
Operacja ma innowacyjny charakter (technologia lub rozwiązanie nie było stosowane na obszarze objętym LSR): od 0 do 10 pkt.
10
Efektywność ekonomiczna – koszt utworzenia jednego miejsca pracy – iloraz wartości kosztów całkowitych przez liczbę utworzonych miejsc pracy, liczba punktów przyznawana liniowo najniższa wartość – 20 pkt., najwyższa – 0
20
Kwota dofinansowania jest mniejsza od maksymalnej
Wyliczane liniowo dla wszystkich wniosków – max kwota dofinansowania – 0 minimalna – 30 pkt.
30
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW
30

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYBORU OPERACJI

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

w ramach działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
 
 
1.       Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór- Załącznik nr 1)
2.       Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (wzór- Załącznik nr 2)

ZAŁĄCZNIK NR 1

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj