Małe projekty 11.06.-24.06.-dodatkowe zadania

ogłoszenie o naborze


  

Zarząd Województwa Podkarpackiego 

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy 

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  

w zakresie dodatkowych zadań na „małe projekty”
tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” 

działającej na terenie gmin: Boguchwała, Lubenia, Świlcza  

Termin składania wniosków: od 11 czerwca 2014 r. do 24 czerwca 2014 r.

 Miejsce składania wniosków:

Gminny Punkt Informacyjno – Promocyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” ul. Tkaczowa 146; 36 – 040 Boguchwała (pokój 31)  w godzinach od 9.00 – 17.00

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

1.       Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.prow.podkarpackie.pl

2.       Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl

Kryteria wyboru operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „małe projekty” określone przez Lokalną Grupę Działania, w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryterium na podstawie, którego ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji w zakresie dodatkowych zadań, udostępnione są na stronach internetowych:

1.       Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.prow.podkarpackie.pl

2.       Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl

Limit dostępnych środków na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „małe projekty” w 2014 r. na realizację dodatkowych zadań wynosi 83 737,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści siedem złotych 00/100)

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD określone
w Lokalnej Strategii Rozwoju dla operacji zgłaszanych w ramach działania „małe projekty”:

1.       Operacja musi przyczyniać się do realizacji jednego celu ogólnego, a w ramach niego jednego celu szczegółowego LSR oraz przypisanego mu przedsięwzięcia.

2.       Operacja musi obowiązkowo spełniać „kryterium  uzasadniające realizację operacji w ramach LSR”, dla działania „małe projekty”. 

3.       Minimalna liczba punktów, dla operacji „małe projekty” to uzyskanie powyżej 30 pkt. w ocenie punktowej według lokalnych kryteriów wyboru.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

1.       Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
„Trygon – Rozwój i Innowacja” ul. Tkaczowa 146; 36 – 040 Boguchwała (pokój 31) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 17.00 oraz pod numerami telefonów: (17) 870 15 79; 698 166 371 

2.       Siedzibie  Stowarzyszenia Lokalnej Grupy  Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Świlczy
36 – 072 ŚWILCZA 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 7.30 – 15.30 TEL. (17) 867 01 19

3.       Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
„Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni 36 – 042 LUBENIA 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7.30 – 15.30 TEL: (17) 850 39 26

Kryteria wyboru operacji w zakresie małych projektów

 

Kryteria wyboru dla operacji w zakresie
„małych projektów”
tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
określone w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

w zakresie dodatkowych zadań

I.     Lokalne kryteria wyboru operacji

Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty

OPIS KRYTERIUM

MAX. LICZBA PUNKTÓW

KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR

Projekt innowacyjny co najmniej w skali obszaru LGD.

TAK– 10 pkt., NIE – 0 pkt.

10

POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

Liczba członków organizacji składającej projekt

a.       do 10 osób – 10 pkt.

b.      do 30 osób – 15 pkt.

c.       powyżej 30 osób – 20 pkt.

d.      osoba fizyczna w tym kryterium otrzymuje 5 pkt.

e.      organizacje prowadzące działalność publiczną: gminy, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe otrzymują 20 pkt.

20

Operacja przyczynia się do rozwoju turystyki lub tworzenia bazy dla aktywnego wypoczynku: od 0 do 10 pkt.

10

Bezpośrednią i największą grupę docelową projektu stanowią łącznie osoby poniżej 26 lat, powyżej 50 lat i kobiety. TAK– 10 pkt., NIE – 0 pkt.

10

Operacja przyczynia się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego: od 0 do 10 pkt.

10

Innowacyjność w skali (tylko jedna odpowiedź):

a.       Województwa Podkarpackiego – 25

b.      Polski – 40

40

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW

100

MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW

30

 

 

Minimalne wymagania

Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru operacji
przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania dla operacji zgłaszanych w ramach działania „małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

w zakresie dodatkowych zadań

1.      Operacja musi przyczyniać się do realizacji jednego celu ogólnego, a w ramach niego
jednego celu szczegółowego LSR oraz przypisanego mu przedsięwzięcia.

2.      Operacja musi obowiązkowo spełniać „kryterium uzasadniające realizację operacji
w ramach LSR”, dla działania „małe projekty”. 

3.      Minimalna liczba punktów, dla operacji „małe projekty” to uzyskanie powyżej 30 pkt.
w ocenie punktowej według lokalnych kryteriów wyboru.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD  

dla działania „małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
określone w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015
 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

w zakresie dodatkowych zadań

  1.  Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - Załąłacznik nr 1
  2. Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru - Załącznik nr 2

Wzory wniosków i dokumentów w ramach  działania „małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi - pobierz

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"