Odnowa i rozwój wsi 27.06-10.07 -dodatkowe zadania

Ogłoszenie o naborze

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego 

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy 

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

w zakresie dodatkowych zadań na
„Odnowę i rozwój wsi”
 

za pośrednictwem 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” 

działającej na terenie gmin: Boguchwała, Lubenia, Świlcza 

 

Termin składania wniosków: od 27 czerwca 2014 r. do 10 lipca 2014 r.

Miejsce składania wniosków:

Gminny Punkt Informacyjno – Promocyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” ul. Tkaczowa 146; 36 – 040 Boguchwała w godzinach od 9.00 – 17.00

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. 

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:
1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.prow.podkarpackie.pl  
2. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl 

Kryteria wyboru operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa
i rozwój wsi” określone przez Lokalną Grupę Działania, w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryterium na podstawie, którego ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji w zakresie dodatkowych zadań, udostępnione są na stronach internetowych:

1.       Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.prow.podkarpackie.pl 

2.       Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl 

Limit dostępnych środków na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w 2014 r. na realizację dodatkowych zadań wynosi 163 399,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

 

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD określone
w Lokalnej Strategii Rozwoju dla operacji zgłaszanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”:

1.Operacja musi przyczyniać się do realizacji jednego celu ogólnego, a w ramach niego jednego celu szczegółowego LSR oraz przypisanego mu przedsięwzięcia.

2. Operacja musi obowiązkowo spełniać „kryterium  uzasadniające realizację operacji w ramach LSR”, dla działania „Odnowa i rozwój wsi”. 

3.Minimalna liczba punktów, dla operacji „Odnowa i rozwój wsi” to uzyskanie powyżej 30 pkt. w ocenie punktowej według lokalnych kryteriów wyboru.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

 

1.Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”ul. Tkaczowa 146;
36 – 040 Boguchwała (pokój 118) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 17.00 oraz pod numerami telefonów: (17) 870 15 79; 698 166 371 

2.Siedzibie  Stowarzyszenia Lokalnej Grupy  Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Świlczy
36 – 072 ŚWILCZA 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 7.30 – 15.30 TEL. (17)867 01 19

3. Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni
36 – 042 LUBENIA 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7.30 – 15.30 TEL: (17) 850 39 26

 

Kryteria wyboru operacji

 

Kryteria wyboru dla operacji w ramach działania 

 „Odnowa i rozwój wsi”  

określone w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2007-2013  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” 

w zakresie dodatkowych

I.     Lokalne kryteria wyboru operacji

Działanie: „Odnowa i rozwój wsi"

OPIS KRYTERIUM

MAX. LICZBA PUNKTÓW

KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR

Projekt innowacyjny co najmniej w skali obszaru LGD.

TAK– 10 pkt., NIE – 0 pkt.

10

POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

Dla inwestycji kubaturowych:

Liczba podmiotów (stowarzyszeń, organizacji, grup nieformalnych) korzystających z wybudowanej/ wyremontowanej infrastruktury

a.       12                 4 pkt.

b.      3–4                 6 pkt.

c.       5                     8 pkt.

d.      powyżej 5     10 pkt.

10

Dla inwestycji urządzających przestrzeń publiczną:

Liczba osób korzystających średniorocznie z infrastruktury

a.       do 100 osób                 4 pkt.

b.      100 – 300 osób            6 pkt.

c.       300 – 500 osób            8 pkt.

d.      powyżej 500 osób      10 pkt.

10

Innowacyjność w skali (tylko jedna odpowiedź):

a.      Województwa Podkarpackiego – 25

b.      Polski – 40

40

Bezpośrednią i największą grupę docelową projektu stanowią łącznie osoby poniżej 26 lat, powyżej 50 lat i kobiety. TAK– 10 pkt., NIE – 0 pkt.

10

Dla inwestycji kubaturowych – koszt wybudowanego/ wyremontowanego metra kwadratowego powierzchni użytkowej – wskaźnik wyliczany liniowo 10 punktów najniższy koszt, 0 pkt. najwyższy koszt,

10

Dla pozostałych inwestycji

Koszt ukształtowania metra kwadratowego powierzchni publicznej wskaźnik wyliczany liniowo 10 punktów najniższy koszt, 0 pkt. najwyższy koszt

10

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW

100

MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW

30

Minimalne wymagania

Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania dla operacji zgłaszanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

w zakresie dodatkowych zadań

  1. Operacja musi przyczyniać się do realizacji jednego celu ogólnego, a w ramach niego jednego celu szczegółowego LSR oraz przypisanego mu  przedsięwzięcia.
  2.  Operacja musi obowiązkowo spełniać „kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR”, dla działania „Odnowa i rozwój wsi”.
  3. Minimalna liczba punktów, dla operacji „Odnowa i rozwój wsi” to uzyskanie powyże30 pkt. w ocenie punktowej według lokalnych kryteriów wyboru. 

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 

w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 

w zakresie dodatkowych zadań

1.       Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru - Załącznik nr 1 

 

Wzory wniosków i dokumentów w ramach  działania „małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi - pobierz

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj