Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 10.03.-24.03 dod. zad.

ogłoszenia o naborzeZarząd Województwa Podkarpackiego

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
w zakresie dodatkowych zadań na
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
 

za pośrednictwem 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

działającej na terenie gmin:

Boguchwała, Lubenia, Świlcza

 

Termin składania wniosków: od 10 marca 2014 r. do 24 marca 2014 r.

Miejsce składania wniosków:

 

Gminny Punkt Informacyjno – Promocyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”
ul. Tkaczowa 146; 36 – 040 Boguchwała (pokój 31) w godzinach od 9.00 – 17.00

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym
w niniejszym ogłoszeniu

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

1.      Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.prow.podkarpackie.pl

2.      Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem www.arimr.gov.pl

3.      Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl

Kryteria wyboru operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” określone przez Lokalną Grupę Działania, w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryterium na podstawie, którego ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji w zakresie dodatkowych zadań, udostępnione są na stronach internetowych:

1.      Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.prow.podkarpackie.pl

2.      Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem www.arimr.gov.pl

3.      Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl

Limit dostępnych środków na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w 2014 r. na realizację dodatkowych zadań wynosi  162 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysięce złotych 00/100)

Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania dla operacji zgłaszanych w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”:

 

1.      1.Operacja musi przyczyniać się do realizacji jednego celu ogólnego, a w ramach niego 1 celu szczegółowego LSR oraz przypisanego mu przedsięwzięcia.

2.      2.Operacja musi obowiązkowo spełniać „kryterium  uzasadniające realizację operacji w ramach LSR”, dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

3.      3.Minimalna liczba punktów, dla operacji „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” to uzyskanie powyżej 30 pkt. w ocenie punktowej według lokalnych kryteriów wyboru.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

1.Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy  Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ul. Tkaczowa 146; 36 – 040 Boguchwała (pokój 31) od     poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 17.00 oraz pod numerami telefonów: (17) 870 15 79; 698 166 371 

2. Siedzibie  Stowarzyszenia Lokalnej Grupy  Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Świlczy 36 – 072 ŚWILCZA 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 7.30 – 15.30
TEL. (17) 867 01 19

 

3.Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy  Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni 36 – 042 LUBENIA 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7.30 – 15.30 TEL: (17) 850 39 26

Kryteria wyboru dla operacji w ramach działania "małe pojekty"

Kryteria wyboru dla operacji w ramach działania

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

określone w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”
w zakresie dodatkowych zadań

 

I.     Lokalne kryteria wyboru operacji

 

Działanie: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

 

 

OPIS KRYTERIUM

 

MAX. LICZBA PUNKTÓW

 

KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR

Projekt innowacyjny co najmniej w skali obszaru LGD.

TAK– 10 pkt., NIE – 0 pkt.

10

 

POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

Gęstość zaludnienia w miejscowości, w której realizowana jest operacja (wyliczane wg tabeli miejscowości) najmniejsze zaludnienie liczba – 10 największa – 0

10

Bezpośrednią i największą grupę docelową projektu stanowią łącznie osoby poniżej 26 lat, powyżej 50 lat i kobiety

TAK– 10 pkt., NIE – 0 pkt.

10

Innowacyjność w skali (tylko jedna odpowiedź):

a.       Województwa Podkarpackiego – 25

b.      Polski – 40

40

Efektywność ekonomiczna – koszt utworzenia jednego miejsca pracy – iloraz wartości kosztów całkowitych przez liczbę utworzonych miejsc pracy, liczba punktów przyznawana liniowo najniższa wartość – 10 pkt., najwyższa – 0

10

Kwota dofinansowania jest mniejsza od maksymalnej

Wyliczane liniowo dla wszystkich wniosków – max kwota dofinansowania – 0
minimalna – 20 pkt.

20

 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW

100

 

MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW

3

 

 

 


Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD

  Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru operacji
przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
dla operacji zgłaszanych w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

w zakresie dodatkowych zadań

 

1.      Operacja musi przyczyniać się do realizacji jednego celu ogólnego, a w ramach niego
jednego celu szczegółowego LSR oraz przypisanego mu przedsięwzięcia.

 

2.      Operacja musi obowiązkowo spełniać „kryterium  uzasadniające realizację operacji
w ramach LSR”, dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. 

3.      Minimalna liczba punktów, dla operacji „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” to uzyskanie powyżej 30 pkt. w ocenie punktowej według lokalnych kryteriów wyboru.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
 

określone w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”  

w zakresie dodatkowych zadań

1.      Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik nr 1

2.      Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru - Załącznik nr 2

Wzory wniosków i dokumentów w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw"

Wzory wniosków i dokumentów w ra,ach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw"- pobierz

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"