Małe projekty 10.03.-24.03 -dodatkowe zadania

ogloszenie o naborze

 

 

  Zarząd Województwa Podkarpackiego 

  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy 

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  

w zakresie dodatkowych zadań na „małe projekty”
tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
 
za pośrednictwem  

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” 

działającej na terenie gmin: Boguchwała, Lubenia, Świlcza  

 

Termin składania wniosków: od 10 marca 2014 r. do 24 marca 2014 r.

 Miejsce składania wniosków:

Gminny Punkt Informacyjno – Promocyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” ul. Tkaczowa 146; 36 – 040 Boguchwała (pokój 31)  w godzinach od 9.00 – 17.00

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

1.       Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.prow.podkarpackie.pl

2.       Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.p

Kryteria wyboru operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „małe projekty” określone przez Lokalną Grupę Działania, w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryterium na podstawie, którego ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji w zakresie dodatkowych zadań, udostępnione są na stronach internetowych:

1.       Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.prow.podkarpackie.pl

2.       Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl

Limit dostępnych środków na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „małe projekty” w 2014 r. na realizację dodatkowych zadań wynosi 70 680,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100)

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD określone
w Lokalnej Strategii Rozwoju dla operacji zgłaszanych w ramach działania „małe projekty”:

1.       Operacja musi przyczyniać się do realizacji jednego celu ogólnego, a w ramach niego 1 celu szczegółowego LSR oraz przypisanego mu przedsięwzięcia.

2.       Operacja musi obowiązkowo spełniać „kryterium  uzasadniające realizację operacji w ramach LSR”, dla działania „małe projekty”. 

3.       Minimalna liczba punktów, dla operacji „małe projekty” to uzyskanie powyżej 30 pkt. w ocenie punktowej według lokalnych kryteriów wyboru.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

1.       Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
„Trygon – Rozwój i Innowacja” ul. Tkaczowa 146; 36 – 040 Boguchwała (pokój 31) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 17.00 oraz pod numerami telefonów: (17) 870 15 79; 698 166 371 

2.       Siedzibie  Stowarzyszenia Lokalnej Grupy  Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Świlczy
36 – 072 ŚWILCZA 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 7.30 – 15.30 TEL. (17) 867 01 19

3.       Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
„Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni 36 – 042 LUBENIA 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7.30 – 15.30 TEL: (17) 850 39

Kryteria wyboru operacji w zakresie małych projektów

Kryteria wyboru dla operacji w zakresie
„małych projektów”
tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
określone w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

w zakresie dodatkowych zadań 

I.     Lokalne kryteria wyboru operacji

Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty

 

 

 

OPIS KRYTERIUM

 

MAX. LICZBA PUNKTÓW

 

KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR

Projekt innowacyjny co najmniej w skali obszaru LGD.

TAK– 10 pkt., NIE – 0 pkt.

10

 

POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

Liczba członków organizacji składającej projekt

a.       do 10 osób – 10 pkt.

b.      do 30 osób – 15 pkt.

c.       powyżej 30 osób – 20 pkt.

d.      osoba fizyczna w tym kryterium otrzymuje 5 pkt.

e.      organizacje prowadzące działalność publiczną: gminy, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe otrzymują 20 pkt.

20

Operacja przyczynia się do rozwoju turystyki lub tworzenia bazy dla aktywnego wypoczynku: od 0 do 10 pkt.

10

Bezpośrednią i największą grupę docelową projektu stanowią łącznie osoby poniżej 26 lat, powyżej 50 lat i kobiety. TAK– 10 pkt., NIE – 0 pkt.

10

Operacja przyczynia się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego: od 0 do 10 pkt.

10

Innowacyjność w skali (tylko jedna odpowiedź):

a.       Województwa Podkarpackiego – 25

b.      Polski – 40

40

 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW

 

100

 

MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW

 

30

 

Minimalne wymagania

Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru operacji
przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania dla operacji zgłaszanych w ramach działania „małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osiw zakresie dodatkowych zadań

1.      Operacja musi przyczyniać się do realizacji jednego celu ogólnego, a w ramach niego
jednego celu szczegółowego LSR oraz przypisanego mu przedsięwzięcia.

2.      Operacja musi obowiązkowo spełniać „kryterium uzasadniające realizację operacji
w ramach LSR”, dla działania „małe projekty”. 

3.      Minimalna liczba punktów, dla operacji „małe projekty” to uzyskanie powyżej 30 pkt.
w ocenie punktowej według lokalnych kryteriów wyboru.

 

 

 

Wykaz dokumentow niezbędnych do wyboru operacji


 • Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD 

  dla działania „małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3,
  ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
  określone w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2013

  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

  w zakresie dodatkowych zadań

   1.Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik nr 1

    2.Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru - Załącznik nr 2


Wzory wniosków i dokumentów w ramach działania "małe projekty"

Wzory wniosków i dokumentów w ramach  działania „małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi - pobierz

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"