Małe projekty II

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W ZAKRESIE „MAŁYCH PROJEKTÓW”

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie „małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach
działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
 
za pośrednictwem
 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”
działającej na terenie gmin:
Lubenia, Świlcza oraz Miasta i Gminy Boguchwała
 
Termin składania wniosków: od  8 listopada 2010r. do 7 grudnia 2010r.
 
Miejsce składania wniosków:
Gminny Punkt Informacyjno – Promocyjny  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ul. Tkaczowa 146; 36 – 040 Boguchwała w godzinach od 9.00 – 17.00
 
Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.
 
Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:
1.       Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.si.podkarpackie.pl 
2.       Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl
 
Kryteria wyboru operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „małe projekty” przez Lokalną Grupę Działania, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „małe projekty” przez Lokalną Grupę Działania udostępnione są na stronach internetowych:
1.       Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.si.podkarpackie.pl 
2.       Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl
 
Limit dostępnych środków na operacje z zakresu „małych projektów” w 2010 r. wynosi 45 383,78 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote 78/100)
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:
1.     Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy  Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ul. Tkaczowa 146; 36 – 040 Boguchwała (pokój 118) w godzinach od 9.00 – 17.00 oraz pod numerami
telefonów: (17) 870 15 79; 698 166 371, 
2.     Siedzibie   Stowarzyszenia Lokalnej Grupy  Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Świlczy 36 – 072 ŚWILCZA 168 (pokój 25) w każdy wtorek w godzinach od 9.00 – 17.00 TEL. (17)86 70 119
3.     Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy  Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni 36 – 042 LUBENIA 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7.30 – 15.30 TEL: (17) 85 03 914 wew.47

 

 

 

KRYTERIA WYBORU DLA OPERACJI W ZAKRESIE "MAŁYCH PROJEKTÓW"

Kryteria wyboru dla operacji z zakresu
 „małe projekty ”
określone w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

 

Lokalne kryteria wyboru operacji

 

Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty

Opis kryterium
Max liczba punktów
Liczba członków organizacji składającej projekt
do 10 osób – 10 pkt.,
do 30 osób - 15 pkt.
powyżej 30 osób – 20 pkt.,
osoba fizyczna w tym kryterium otrzymuje 0, organizacje prowadzące działalność publiczną: gminy, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe otrzymują 20 punktów
20
Operacja przyczynia się do rozwoju turystyki lub tworzenia bazy dla aktywnego wypoczynku
– 15 pkt.
15
Operacja przyczynia się do zachowania tradycji i dziedzictwa kulturowego – 20 pkt.
20
Operacja przyczynia się do promocji obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju – 15 pkt.
15
Operacja przyczynia się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego – 15 pkt.
15
Operacja ma innowacyjny charakter – 15 pkt. (technologia lub rozwiązanie nie było stosowane na obszarze objętym LSR)
15

 

WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD Z ZAKRESU "MAŁE PROJEKTY"

 

 
1.       Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór- Załącznik nr 1)
2.       Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (wzór- Załącznik nr 2)
 
 
 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj