Różnicowanie w kierunku dzialalności nierolniczej I

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁANIA "RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ"

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ”
 
za pośrednictwem
 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”
działającej na terenie gmin :
Lubenia, Świlcza oraz Miasta i Gminy Boguchwała
Termin składania wniosków : od 23 kwietnia 2010 r. do 22 maja 2010 r.
Miejsce składania wniosków :
Gminny Punkt Informacyjno – Promocyjny  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ul. Tkaczowa 146; 36 – 040 Boguchwała w godzinach od 9.00 – 17.00
Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.
 
Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:
1.       Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.si.podkarpackie.pl 
2.       Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem www.arimr.gov.pl  
3.       Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl
 
Kryteria wyboru operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie
w kierunku działalności nierolniczej” przez Lokalną Grupę Działania, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” przez Lokalną Grupę Działania udostępnione są na stronach internetowych:
1.       Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.si.podkarpackie.pl 
2.       Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem www.arimr.gov.pl
3.       Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl
 
Limit dostępnych środków na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w 2010 r. wynosi 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych )
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:
1.     Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy  Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ul. Tkaczowa 146; 36 – 040 Boguchwała (pokój 118) w godzinach od 9.00 – 17.00 oraz pod numerami telefonów: (17) 870 15 79; 698 166 371, 
2.     Siedzibie   Stowarzyszenia Lokalnej Grupy  Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Świlczy 36 – 072 ŚWILCZA 168 (pokój 28) w każdy wtorek w godzinach od 9.00 – 17.00 TEL. (17)86 70 128
3.     Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy  Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”   w Lubeni 36 – 042 LUBENIA 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 9.00 – 17.00  TEL: (17) 85 03 914 wew.47

 

Kryteria wyboru dla operacji w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ”

 

Kryteria wyboru dla operacji w ramach działania
 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ”
określone w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”
 
 
I.     Lokalne kryteria wyboru operacji
 
Działanie: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 
Opis kryterium
Max. liczba punktów
Wielkość gospodarstwa.
Do 2 ha – 30 pkt,
2-3 ha – 20 pkt
3-5 ha – 15 pkt
5-10 ha – 10 pkt
Ponad 10 ha – 0 pkt
30
Operacja przyczynia się do zachowania tradycji i dziedzictwa kulturowego – 15 pkt.
15
Operacja przyczynia się do rozwoju turystyki lub tworzenia bazy dla aktywnego wypoczynku: – 15 pkt.
15
Liczba miejsc pracy powstałych dzięki przeprowadzonej inwestycji:
Nie powstaną miejsca pracy - 0 pkt,
Tylko sezonowe miejsca pracy lub niepełny wymiar stałych miejsc pracy - 5 pkt
1 i więcej stałych miejsce pracy - 10 pkt,
 
10
Kwota dofinansowania jest mniejsza od maksymalnej
Wyliczane liniowo dla wszystkich wniosków – max kwota 0 minimalna 30
30
 

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD w ramach działania-Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

1.       Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór- Załącznik nr 1)

2.       Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego
(wzór- Załącznik nr 2)

3.       Oświadczenie wnioskodawcy o ilości tworzonych miejsc pracy
(wzór- Załącznik nr 3)

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"