Tworzenie i rozój mikroprzedsiębiorstw

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁANIA "TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW"

Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
 
za pośrednictwem
 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”
działającej na terenie gmin :
Lubenia, Świlcza oraz Miasta i Gminy Boguchwała
 
Termin składania wniosków : od 23 kwietnia 2010 r. do 22 maja 2010 r.
 Miejsce składania wniosków :
Gminny Punkt Informacyjno – Promocyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ul. Tkaczowa 146; 36 – 040 Boguchwała w godzinach od 9.00 – 17.00
Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.
 
Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:
1.       Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.si.podkarpackie.pl  
2.       Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem www.arimr.gov.pl   
3.       Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl
 
Kryteria wyboru operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” przez Lokalną Grupę Działania, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw” przez Lokalną Grupę Działania udostępnione są na stronach internetowych:
1.       Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.si.podkarpackie.pl 
2.       Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem www.arimr.gov.pl
3.       Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl
 
Limit dostępnych środków na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w 2010 r. wynosi 200 000,00 zł ( słownie: dwieście tysięcy złotych )
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:
1.     Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ul. Tkaczowa 146; 36 – 040 Boguchwała (pokój 118) w godzinach od 9.00 – 17.00 oraz pod numerami telefonów: (17) 870 15 79; 698 166 371, 
2.     Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Świlczy 36 – 072 ŚWILCZA 168 (pokój 28) w każdy wtorek w godzinach od 9.00 – 17.00 TEL. (17)86 70 128
3.     Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”   w Lubeni 36 – 042 LUBENIA 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 9.00 – 17.00
TEL: (17) 85 03 914 wew.47

Kryteria wyboru dla operacji w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Kryteria wyboru dla operacji w ramach działania
 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
określone w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”
 
 
 
I.     Lokalne kryteria wyboru operacji
 
Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 
Opis kryterium
Max liczba punktów
Gęstość zaludnienia w miejscowości, w której realizowana jest operacja (wyliczane wg tabeli miejscowości) najmniejsze zaludnienie liczba -20 największa – 0
20
Operacja przyczynia się do rozwoju turystyki lub tworzenia bazy dla aktywnego wypoczynku: – 15 pkt
15
Operacja przyczynia się do zachowania tradycji i dziedzictwa kulturowego – 15 pkt
15
Efektywność ekonomiczna – koszt utworzenia jednego miejsca pracy – iloraz wartości kosztów całkowitych przez liczbę utworzonych miejsc pracy, liczba punktów przyznawana liniowo najniższa wartość – 20 pkt,
najwyższa - 0
20
Kwota dofinansowania jest mniejsza od maksymalnej
Wyliczane liniowo dla wszystkich wniosków – max kwota dofinansowania - 0 minimalna – 30 pkt.
30

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

1.       Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór- Załącznik nr 1)

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"