Małe projekty 25 XI - 23 XII 2013

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
w zakresie „małych projektów”
tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
 
za pośrednictwem
 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”
działającej na terenie gmin: Boguchwała, Lubenia, Świlcza
 
Termin składania wniosków: od 25 listopada  2013 r. do 23 grudnia  2013 r.
 
 Miejsce składania wniosków:
Gminny Punkt Informacyjno – Promocyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” ul. Tkaczowa 146; 36 – 040 Boguchwała w godzinach od 9.00 – 17.00
Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.
 
Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:
1.       Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.prow.podkarpackie.pl
2.       Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl
 
Kryteria wyboru operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „małe projekty” określone przez Lokalną Grupę Działania, w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryterium na podstawie, którego ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji w zakresie dodatkowych zadań, udostępnione są na stronach internetowych:
1.       Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.prow.podkarpackie.pl
2.       Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl
 
Limit dostępnych środków na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „małe projekty” w 2013 r. wynosi 244 663,00  zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące 00/100 zł.)
 
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD określone
w Lokalnej Strategii Rozwoju dla operacji zgłaszanych w ramach działania „małe projekty”:
1.       Operacja musi przyczyniać się do realizacji jednego celu ogólnego, a w ramach niego 1 celu szczegółowego LSR oraz przypisanego mu przedsięwzięcia.
2.       Operacja musi obowiązkowo spełniać „kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR”, dla działania „małe projekty”. 
3.       Minimalna liczba punktów, dla operacji „małe projekty” to uzyskanie powyżej 30 pkt. w ocenie punktowej według lokalnych kryteriów wyboru.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:
1.       Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
„Trygon – Rozwój i Innowacja” ul. Tkaczowa 146; 36 – 040 Boguchwała (pokój 31) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 17.00 oraz pod numerami telefonów: (17) 870 15 79; 698 166 371 
2.       Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Świlczy
36 – 072 ŚWILCZA 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 7.30 – 15.30 TEL. (17) 867 01 19
3.       Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania
„Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni 36 – 042 LUBENIA 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7.30 – 15.30 TEL: (17) 850 39 26

 

Kryteria wyboru dla operacji w ramach działania "małe pojekty"

 
 
Kryteria wyboru dla operacji w zakresie
„małych projektów”
tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
określone w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”
 
I.     Lokalne kryteria wyboru operacji
 
Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty
OPIS KRYTERIUM
MAX. LICZBA PUNKTÓW
KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR
Operacja przyczynia się do promocji obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju:
TAK– 15 pkt., NIE – 0 pkt.
15
POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
Liczba członków organizacji składającej projekt
do 10 osób – 10 pkt.
do 30 osób – 15 pkt.
powyżej 30 osób – 20 pkt.
osoba fizyczna w tym kryterium otrzymuje 5, organizacje prowadzące działalność publiczną: gminy, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe otrzymują 20 punktów
20
Operacja przyczynia się do rozwoju turystyki lub tworzenia bazy dla aktywnego wypoczynku: od 0 do 15 pkt.
15
Operacja przyczynia się do zachowania tradycji i dziedzictwa kulturowego:
od 0 do 20 pkt.
20
Operacja przyczynia się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego: od 0 do 15 pkt.
15
Operacja ma innowacyjny charakter: od 0 do 15 pkt.
(technologia lub rozwiązanie nie było stosowane na obszarze objętym LSR)
15
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW
30
 
 

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD

 


Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru operacji
przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania dla operacji zgłaszanych w ramach działania „małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

 
 
 
1.      Operacja musi przyczyniać się do realizacji jednego celu ogólnego, a w ramach niego
jednego celu szczegółowego LSR oraz przypisanego mu przedsięwzięcia.
2.      Operacja musi obowiązkowo spełniać „kryterium uzasadniające realizację operacji
w ramach LSR”, dla działania „małe projekty”. 
3.      Minimalna liczba punktów, dla operacji „małe projekty” to uzyskanie powyżej 30 pkt.
w ocenie punktowej według lokalnych kryteriów wyboru.
 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

 

 
 
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD w zakresie
„małych projektów”
tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
określone w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”
 
 
 
1.      Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - Załącznik nr 1
2.      Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru - Załącznik nr 2
 

 

Wzory wniosków i dokumentów w ramach działania "małe projekty"

Wzory wniosków i dokumentów w ramach  działania „małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi - pobierz

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj