Małe projekty z zakresie dodatkowych zadań - 28 X - 15 XI 2013

                                                       Zarząd Województwa Podkarpackiego
                                    informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
                                 w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego
                                                    Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
                                               w zakresie dodatkowych zadań na „małe projekty”
                                 tj. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy
                            w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
 
                                                                        za pośrednictwem
 
                             Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”
                                             działającej na terenie gmin: Boguchwała, Lubenia, Świlcza
".


Termin składania wniosków: od 28 października 2013 r. do 15 listopada 2013 r.
 
Miejsce składania wniosków:

Gminny Punkt Informacyjno – Promocyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ul. Tkaczowa 146; 36 – 040 Boguchwała w godzinach od 9.00 – 17.00
Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.
 
Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:
1.Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.prow.podkarpackie.pl 
2.Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl
 
Kryteria wyboru operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „małe projekty” określone przez Lokalną Grupę Działania, w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryterium na podstawie, którego ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji w zakresie dodatkowych zadań, udostępnione są na stronach internetowych:
1.       Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.prow.podkarpackie.pl
2.       Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl

 

Limit dostępnych środków na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „małe projekty” w 2013 r. na realizację dodatkowych zadań wynosi 225 120,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sto dwadzieścia  złotych 00/100)


Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju dla operacji zgłaszanych w ramach działania „małe projekty”:
1.Operacja musi przyczyniać się do realizacji jednego celu ogólnego, a w ramach niego 1 celu szczegółowego LSR oraz przypisanego mu przedsięwzięcia.
2.Operacja musi obowiązkowo spełniać „kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR”, dla działania „małe projekty”.
3.Minimalna liczba punktów, dla operacji „małe projekty” to uzyskanie powyżej 30 pkt. w ocenie punktowej według lokalnych kryteriów wyboru.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:
1.Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ul. Tkaczowa 146; 36 – 040 Boguchwała (pokój 31) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 17.00 oraz pod numerami telefonów: (17) 870 15 79; 698 166 371
2.Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Świlczy 36 – 072 ŚWILCZA 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 7.30 – 15.30 TEL. (17)867 01 19
3.Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni 36 – 042 LUBENIA 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7.30 – 15.30 TEL: (17) 850 39 26


 

 
Kryteria wyboru dla operacji
________________________________________________________________________________________________________
 

 

 

 

                                                   Kryteria wyboru dla operacji w zakresie
                            „małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom

                                                  przyznania pomocy w ramach działań Osi 3,
                                               ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
                                        określone w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015
                           Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”
                                                           w zakresie dodatkowych

 
I.     Kryteria wyboru operacji
 

 

 

Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – małe projekty

 

 
 
OPIS KRYTERIUM
 
MAX. LICZBA PUNKTÓW
 
KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR
Projekt innowacyjny co najmniej w skali obszaru LGD.
TAK– 10 pkt., NIE – 0 pkt.
10
 
POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
Liczba członków organizacji składającej projekt
a.       do 10 osób – 10 pkt.
b.      do 30 osób – 15 pkt.
c.       powyżej 30 osób – 20 pkt.
d.      osoba fizyczna w tym kryterium otrzymuje 5 pkt.
e.      organizacje prowadzące działalność publiczną: gminy, instytucje kultury, kościoły i związki wyznaniowe otrzymują 20 pkt.
20
Operacja przyczynia się do rozwoju turystyki lub tworzenia bazy dla aktywnego wypoczynku: od 0 do 10 pkt.
10
Bezpośrednią i największą grupę docelową projektu stanowią łącznie osoby poniżej 26 lat, powyżej 50 lat i kobiety. TAK– 10 pkt., NIE – 0 pkt.
10
Operacja przyczynia się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego: od 0 do 10 pkt.
10
Innowacyjność w skali (tylko jedna odpowiedź):
a.       Województwa Podkarpackiego – 25
b.      Polski – 40
40
 
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
 
100
 
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW
 
30 

 


Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD
________________________________________________________________________________________________________
 

 

 

                   Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru operacji 

                     przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania

                  dla operacji zgłaszanych w ramach działania „małe projekty” tj. operacji, które

                          nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3,
                                          ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi
                                                               w zakresie dodatkowych1.Operacja musi przyczyniać się do realizacji jednego celu ogólnego, a w ramach niego jednego celu szczegółowego LSR oraz przypisanego mu przedsięwzięcia.
2.Operacja musi obowiązkowo spełniać „kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR”, dla działania „małe projekty”.
3.Minimalna liczba punktów, dla operacji „małe projekty” to uzyskanie powyżej 30 pkt. w ocenie punktowej według kryteriów wyboru operacji.

 


Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
______________________________________________________________________________________
         

                                    

                             Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
                             dla działania „małe projekty” tj. operacji, które nie odpowiadają

                                     warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3,
                                           ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
                                      określone w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015
                        Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”
                                                                w zakresie dodatkowych

 
 
1.Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1) - pobierz
2.Opis projektu w odniesieniu do kryteriów wyboru operacji (Załącznik nr 2) - pobierz


Wzory wniosków i dokumentów w ramach  działania „małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi - pobierz

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj