Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw w zakresie dod. zadań

Kryteria wyboru dla operacji

Kryteria wyboru dla operacji w ramach działania
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
określone w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”
w zakresie dodatkowych zadań
 
I.     Kryteria wyboru operacji
 
Działanie: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
 
OPIS KRYTERIUM
MAX. LICZBA PUNKTÓW
KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR
Projekt innowacyjny co najmniej w skali obszaru LGD.
TAK– 10 pkt., NIE – 0 pkt.
10
POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
Gęstość zaludnienia w miejscowości, w której realizowana jest operacja (wyliczane wg tabeli miejscowości) najmniejsze zaludnienie liczba – 10 największa – 0
10
Bezpośrednią i największą grupę docelową projektu stanowią łącznie osoby poniżej 26 lat, powyżej 50 lat i kobiety
TAK– 10 pkt., NIE – 0 pkt.
10
Innowacyjność w skali (tylko jedna odpowiedź):
a.       Województwa Podkarpackiego – 25
b.      Polski – 40
40
Efektywność ekonomiczna – koszt utworzenia jednego miejsca pracy – iloraz wartości kosztów całkowitych przez liczbę utworzonych miejsc pracy, liczba punktów przyznawana liniowo najniższa wartość – 10 pkt., najwyższa – 0
10
Kwota dofinansowania jest mniejsza od maksymalnej
Wyliczane liniowo dla wszystkich wniosków – max kwota dofinansowania – 0
minimalna – 20 pkt.
20
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW
30
 

Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD

Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru operacji
przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania
dla operacji zgłaszanych w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

w zakresie dodatkowych zadań
 
 
1.Operacja musi przyczyniać się do realizacji jednego celu ogólnego, a w ramach niego jednego celu szczegółowego LSR oraz przypisanego mu przedsięwzięcia.
2.Operacja musi obowiązkowo spełniać „kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR”, dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. 
3.Minimalna liczba punktów, dla operacji „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” to uzyskanie powyżej 30 pkt. w ocenie punktowej według kryteriów wyboru operacji.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
określone w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”
w zakresie dodatkowych zadań
 
 
1.Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1) - pobierz
2.Opis projektu w odniesieniu do kryteriów wyboru operacji (Załącznik nr 2) - pobierz

 

Wzory wniosków i dokumentów w ramach  działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" - przejdź
 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj