Odnowa i rozwój wsi 13 V - 11 VI 2013

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”
 
za pośrednictwem
 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”
działającej na terenie gmin:
Boguchwała, Lubenia, Świlcza
 
Termin składania wniosków: od 13 maja 2013 r. do 11 czerwca 2013 r.
 
Miejsce składania wniosków:
Gminny Punkt Informacyjno – Promocyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ul. Tkaczowa 146; 36 – 040 Boguchwała w godzinach od 9.00 – 17.00
Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.
 
Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:
1.Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.wrota.podkarpackie.pl
2.Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl
 
Kryteria wyboru operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” określone przez Lokalną Grupę Działania, w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryterium na podstawie, którego ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji, udostępnione są na stronach internetowych:
1.Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.wrota.podkarpackie.pl
2.Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl
 
Limit dostępnych środków na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w 2013 r. wynosi 309 355,00 zł (słownie: trzysta dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 00/100)
 
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju dla operacji zgłaszanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”:
1.Operacja musi przyczyniać się do realizacji jednego celu ogólnego, a w ramach niego 1 celu szczegółowego LSR oraz przypisanego mu przedsięwzięcia.
2.Operacja musi obowiązkowo spełniać „kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR”, dla działania „Odnowa i rozwój wsi”. 
3.Minimalna liczba punktów, dla operacji „Odnowa i rozwój wsi” to uzyskanie powyżej 30 pkt. w ocenie punktowej według lokalnych kryteriów wyboru.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:
1.Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ul. Tkaczowa 146; 36 – 040 Boguchwała (pokój 118) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 17.00 oraz pod numerami telefonów: (17) 870 15 79; 698 166 371 
2.Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Świlczy 36 – 072 ŚWILCZA 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 7.30 – 15.30 TEL. (17)867 01 19
3.Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni 36 – 042 LUBENIA 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7.30 – 15.30 TEL: (17) 850 39 26

 

Kryteria wyboru dla operacji w ramach działania "Odnowa i rozwoj wsi"

Kryteria wyboru dla operacji w ramach działania
 „Odnowa i rozwój wsi”
określone w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”
 
I.     Kryteria wyboru operacji
 
Działanie: Odnowa i rozwój wsi
OPIS KRYTERIUM
MAX. LICZBA PUNKTÓW
KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR
Operacja przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz estetyki obszaru LSR: TAK– 10 pkt., NIE – 0 pkt.
10
POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
Dla inwestycji kubaturowych:
Liczba podmiotów (stowarzyszeń, organizacji, grup nieformalnych) korzystających z wybudowanej/ wyremontowanej infrastruktury
1–2    - 5 pkt.
3–4    - 7 pkt.
5 –     10 pkt.
powyżej 5 – 15 pkt.
15
Dla inwestycji urządzających przestrzeń publiczną:
Liczba osób korzystających średniorocznie z infrastruktury
do 100 osób – 5 pkt.
100 – 300 osób – 7 pkt.
300 – 500 osób – 10 pkt.
powyżej 500 osób – 15 pkt.
15
Operacja przyczynia się do zachowania tradycji i dziedzictwa kulturowego: od 0 do 10 pkt.
10
Operacja przyczynia się do rozwoju turystyki lub tworzenia bazy dla aktywnego wypoczynku: od 0 do 10 pkt.
10
Przedmiotem inwestycji jest obiekt ujęty w spisie zabytków architektury i budownictwa Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: TAK– 10 pkt., NIE – 0 pkt.
10
Dla inwestycji kubaturowych – koszt wybudowanego/ wyremontowanego metra kwadratowego powierzchni użytkowej – wskaźnik wyliczany liniowo 10 punktów najniższy koszt, 0 pkt. najwyższy koszt,
10
Dla pozostałych inwestycji
Koszt ukształtowania metra kwadratowego powierzchni publicznej wskaźnik wyliczany liniowo 10 punktów najniższy koszt, 0 pkt. najwyższy koszt
10
Kwota dofinansowania jest mniejsza od maksymalnej
Wyliczane liniowo dla wszystkich wniosków – max kwota 0 minimalna 10 pkt.
10
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW
30

Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD

Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania dla operacji zgłaszanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
 
 
 
1.Operacja musi przyczyniać się do realizacji jednego celu ogólnego, a w ramach niego jednego celu szczegółowego LSR oraz przypisanego mu przedsięwzięcia.
2.Operacja musi obowiązkowo spełniać „kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR”, dla działania „Odnowa i rozwój wsi”.
3.Minimalna liczba punktów, dla operacji „Odnowa i rozwój wsi” to uzyskanie powyżej 30 pkt. w ocenie punktowej według kryteriów wyboru operacji.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
 
1. Opis projektu w odniesieniu do kryteriów wyboru operacji (Załącznik nr 1) - pobierz

Wzory wniosków i dokumentów w ramach  działania "Odnowa i rozwój wsi" - przejdź
 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"