Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 28 II - 29 III 2013

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
 
za pośrednictwem
 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”
działającej na terenie gmin:
Boguchwała, Lubenia, Świlcza
 
Termin składania wniosków: od 28 luty 2013 r. do 29 marca 2013 r.
 
Miejsce składania wniosków:
Gminny Punkt Informacyjno – Promocyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ul. Tkaczowa 146; 36 – 040 Boguchwała w godzinach od 9.00 – 17.00
 
Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.
 
Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:
1.       Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.si.podkarpackie.pl  
2.       Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl
 
Kryteria wyboru operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” określone przez Lokalną Grupę Działania, w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryterium na podstawie, którego ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji, udostępnione są na stronach internetowych:
1.       Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.si.podkarpackie.pl 
2.       Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl
 
Limit dostępnych środków na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w 2013 r. wynosi 224 832,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset trzydzieści dwa złote 00/100)
 
Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania dla operacji zgłaszanych w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”:
1.       Operacja musi przyczyniać się do realizacji jednego celu ogólnego, a w ramach niego 1 celu szczegółowego LSR oraz przypisanego mu przedsięwzięcia.
2.       Operacja musi obowiązkowo spełniać „kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR”, dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
3.       Minimalna liczba punktów, dla operacji „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” to uzyskanie powyżej 30 pkt. w ocenie punktowej według lokalnych kryteriów wyboru.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:
1.     Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ul. Tkaczowa 146; 36 – 040 Boguchwała (pokój 118) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 17.00 oraz pod numerami telefonów: (17) 870 15 79; 698 166 371 
2.     Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Świlczy 36 – 072 ŚWILCZA 168 (pokój 25) w każdy wtorek w godzinach od 7.30 – 15.30 TEL. (17)867 01 19
3.     Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni 36 – 042 LUBENIA 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7.30 – 15.30 TEL: (17) 850 39 26

 

 

Kryteria wyboru dla operacji w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Kryteria wyboru dla operacji w ramach działania

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

określone w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”
 
OPIS KRYTERIUM
MAX. LICZBA PUNKTÓW
KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR
Operacja przyczynia się do powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw lub rozwoju istniejących na terenie objętym LSR: TAK– 10 pkt., NIE – 0 pkt.
10
POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
Gęstość zaludnienia w miejscowości, w której realizowana jest operacja (wyliczane wg tabeli miejscowości) najmniejsze zaludnienie liczba – 20 największa – 0
20
Operacja przyczynia się do rozwoju turystyki lub tworzenia bazy dla aktywnego wypoczynku: od 0 do 10 pkt.
10
Operacja ma innowacyjny charakter (technologia lub rozwiązanie nie było stosowane na obszarze objętym LSR): od 0 do 10 pkt.
10
Efektywność ekonomiczna – koszt utworzenia jednego miejsca pracy – iloraz wartości kosztów całkowitych przez liczbę utworzonych miejsc pracy, liczba punktów przyznawana liniowo najniższa wartość – 20 pkt., najwyższa – 0
20
Kwota dofinansowania jest mniejsza od maksymalnej
Wyliczane liniowo dla wszystkich wniosków – max kwota dofinansowania – 0 minimalna – 30 pkt.
30
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW
30
 

Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD

Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru operacji
przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania dla operacji zgłaszanych w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
 
1.      Operacja musi przyczyniać się do realizacji jednego celu ogólnego, a w ramach niego jednego celu szczegółowego LSR oraz przypisanego mu przedsięwzięcia.
2.      Operacja musi obowiązkowo spełniać „kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR”, dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. 
3.      Minimalna liczba punktów, dla operacji „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” to uzyskanie powyżej 30 pkt. w ocenie punktowej według lokalnych kryteriów wyboru.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD w zakresie
działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
określone w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”
 
1.      Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1) - pobierz
2.      Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (Załącznik nr 2) - pobierz

 

Wzory wniosków i dokumentów w ramach  działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" obowiązujące od dnia 8.06.2012 r.- pobierz

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj