Odnowa i rozwój wsi w zakresie dodatkowych zadań

Ogłoszenie o naborze wniosków

 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy
w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
w zakresie dodatkowych zadań na
„Odnowę i rozwój wsi”
 
za pośrednictwem
 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”
działającej na terenie gmin: Boguchwała, Lubenia, Świlcza
 
Termin składania wniosków: od 13 maja 2013 r. do 11 czerwca 2013 r.
 
Miejsce składania wniosków:
Gminny Punkt Informacyjno – Promocyjny Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ul. Tkaczowa 146; 36 – 040 Boguchwała w godzinach od 9.00 – 17.00
Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.
 
Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:
1.Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.wrota.podkarpackie.pl  
2.Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl
 
Kryteria wyboru operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” określone przez Lokalną Grupę Działania, w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym kryterium na podstawie, którego ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji w zakresie dodatkowych zadań, udostępnione są na stronach internetowych:
1.Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem www.wrota.podkarpackie.pl 
2.Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem www.lgd-trygon.pl
 
Limit dostępnych środków na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w 2013 r. na realizację dodatkowych zadań wynosi 2 370 000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
 
Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju dla operacji zgłaszanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”:
1.Operacja musi przyczyniać się do realizacji jednego celu ogólnego, a w ramach niego 1 celu szczegółowego LSR oraz przypisanego mu przedsięwzięcia.
2.Operacja musi obowiązkowo spełniać „kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR”, dla działania „Odnowa i rozwój wsi”. 
3.Minimalna liczba punktów, dla operacji „Odnowa i rozwój wsi” to uzyskanie powyżej 30 pkt. w ocenie punktowej według lokalnych kryteriów wyboru.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:
1.Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” ul. Tkaczowa 146; 36 – 040 Boguchwała (pokój 118) od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 17.00 oraz pod numerami telefonów: (17) 870 15 79; 698 166 371 
2.Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Świlczy
36 – 072 ŚWILCZA 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 7.30 – 15.30 TEL. (17)867 01 19
3.Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni 36 – 042 LUBENIA 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7.30 – 15.30 TEL: (17) 850 39 26

 

Kryteria wyboru dla operacji

Kryteria wyboru dla operacji w ramach działania
 „Odnowa i rozwój wsi”
określone w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009-2015
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”
w zakresie dodatkowych
 
I.     Kryteria wyboru operacji
 
Działanie: „Odnowa i rozwój wsi”
OPIS KRYTERIUM
MAX. LICZBA PUNKTÓW
KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR
Projekt innowacyjny co najmniej w skali obszaru LGD.
TAK– 10 pkt., NIE – 0 pkt.
10
POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI
Dla inwestycji kubaturowych:
Liczba podmiotów (stowarzyszeń, organizacji, grup nieformalnych) korzystających z wybudowanej/ wyremontowanej infrastruktury
a.       1–2                 4 pkt.
b.      3–4                 6 pkt.
c.       5                     8 pkt.
d.      powyżej 5      10 pkt.
10
Dla inwestycji urządzających przestrzeń publiczną:
Liczba osób korzystających średniorocznie z infrastruktury
a.       do 100 osób                 4 pkt.
b.      100 – 300 osób            6 pkt.
c.       300 – 500 osób            8 pkt.
d.      powyżej 500 osób      10 pkt.
10
Innowacyjność w skali (tylko jedna odpowiedź):
a.      Województwa Podkarpackiego – 25
b.      Polski – 40
40
Bezpośrednią i największą grupę docelową projektu stanowią łącznie osoby poniżej 26 lat, powyżej 50 lat i kobiety. TAK– 10 pkt., NIE – 0 pkt.
10
Dla inwestycji kubaturowych – koszt wybudowanego/ wyremontowanego metra kwadratowego powierzchni użytkowej – wskaźnik wyliczany liniowo 10 punktów najniższy koszt, 0 pkt. najwyższy koszt,
10
Dla pozostałych inwestycji
Koszt ukształtowania metra kwadratowego powierzchni publicznej wskaźnik wyliczany liniowo 10 punktów najniższy koszt, 0 pkt. najwyższy koszt
10
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW
100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW
30
 

Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD

Minimalne wymagania, których spełnianie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania dla operacji zgłaszanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w zakresie dodatkowych zadań
 
 
1.Operacja musi przyczyniać się do realizacji jednego celu ogólnego, a w ramach niego jednego celu szczegółowego LSR oraz przypisanego mu przedsięwzięcia.
2.Operacja musi obowiązkowo spełniać „kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR”, dla działania „Odnowa i rozwój wsi”.
3.Minimalna liczba punktów, dla operacji „Odnowa i rozwój wsi” to uzyskanie powyżej 30 pkt. w ocenie punktowej według kryteriów wyboru operacji.

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
w zakresie dodatkowych zadań
 
1. Opis projektu w odniesieniu do kryteriów wyboru operacji (Załącznik nr 1) - pobierz

Wzory wniosków i dokumentów w ramach  działania "Odnowa i rozwój wsi" - przejdź

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj