Ogłoszenie o naborze wnioskow na 4/2018

Promowanie obszaru objetego LSR, w tym produktów i usług lokalnych

 

Protokółnr 5/2018 z posiedzenia rady z dnia 09.08.2018-pobierz

Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru nr 4/2018-pobierz

Data publikacji: 14.06.2018r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Nr 4/2018

 

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza o nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operację z zakresu:

 

PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW I USŁUG LOKALNYCH
W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.3.2
STWORZENIE WARUNKÓW ABY OBSZAR LGD STAŁ SIĘ PRYZJAZNY MIESZKAŃCOM i TURYSTOM

 

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

 

od 29 czerwca 2018 r. do 12 lipca 2018 r.

 

Miejsce i sposób składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, ul. Rynek, 2 36-040 Boguchwała (pokój 1.06), od poniedziałku do piątku w godz:

 

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek 8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

 

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój
i Innowacja” w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:

 • Oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury, w przypadku wyboru zostanie przekazany do samorządu województwa);
 • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury oceny i wyboru pozostanie w dokumentacji LGD);
 • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD)

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

·         Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem

     www.prow.podkarpackie.pl

·         Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” pod adresem

     www.lgd-trygon.pl

Forma wsparcia:

1. Pomoc jest przyznawana w formie:

 

a. refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości – nie wyższe niż 63,63% kosztów kwalifikowanych.

- wnioskodawca: jednostki samorządu terytorialnego

 

b. refundacja kosztów kwalifikowanych w wysokości - 100%

- wnioskodawca: organizacje pozarządowe, osoby fizyczne

Zakres tematyczny operacji :

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych
 
– zgodnie z §2 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Dz. U. z 2017 r., poz. 772 z późn. zm. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

 

Cel ogólny 3: Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD     

Cel szczegółowy 3.2: Rozwój i promocja infrastruktury służącej wzrostowi atrakcyjności  rekreacyjnej i turystycznej obszaru

Przedsięwzięcie 3.3.2: Stworzenie warunków, aby obszar LGD stał się przyjazny mieszkańcom i turystom

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu
  i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym
  w ogłoszeniu.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Lokalne kryteria wyboru operacji:

KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR:

PUNKTACJA

Operacja służy  zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej

Tak – 20 pkt.
Nie – 0 pkt.

 

0 lub 20

POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

PUNKTACJA

Operacja przyczynia się do pobudzenia aktywności mieszkańców poprzez wykorzystanie innowacyjnych inicjatyw

Tak – 15 pkt.

Nie – 0 pkt.

0 –lub 15

Operacja przyczynia się do promocji obszaru objętego LGD

Tak – 10 pkt.,
Nie – 0 pkt.

 

0 lub 10

Operacja obejmuje zasięgiem  cały obszar LGD

- 3 gminy  -20 pkt.

- 2 gminy -  15 pkt.
- 1 gmina – 10 pkt.

0-20

Operacja przyczynia się do promocji lokalnych walorów

Tak – 15pkt.,
Nie – 0 pkt.

0 -15

Operacja przyczyni się do poszerzenia  oferty  w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu

- mieszkańców – 10 pkt.

- Turystów – 15 pkt.

- mieszkańców oraz turystów – 20 pkt.

 

0-20

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100

MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW - 30

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 30 punktów.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjanta.

2. Oświadczenie Wnioskodawcy będącego osoba fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych –jeżeli dotyczy

3.Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru                         ( uzasadnienie zgodności operacji z LSR) oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru

Wysokość limitu środków w ramach naboru:
56 730,95 zł

w tym:

a. jednostki samorządu terytorialnego

 • Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFRROW) – nie wyższe niż 36 097,90 zł
 • Publiczne środki krajowe stanowiące wkład własny beneficjenta – 20 633,05 zł

b. organizacje pozarządowe, osoby fizyczne

 • Refundacja kosztów kwalifikowanych – 56 730,95 zł

Miejsce udostępniania LSR
i formularzy wniosku
o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy
o udzielenie wsparcia oraz innych dokumentów zawierających informacje
o naborze:

 

Strona internetowa:

 Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:  http://www.lgd-trygon.pl/formularze-wnioskow-i-umow/

Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: http://www.prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-4

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Cel ogólny LSR

3: Poprawa dostępności  infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD

Cel(e) szczegółowe LSR

3.2: Rozwój i promocja infrastruktury służącej wzrostowi atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej obszaru

Przedsięwzięcia

3.3.2: Stworzenie warunków aby obszar LGD stał się przyjazny mieszkańcom i turystom

Wskaźnik

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika
z LSR pozostająca do realizacji

1

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Liczba obiektów

4 obiekty

0

1

3

2

Liczba przedsięwzięć polegających na rozbudowaniu strony internetowej

Liczba rozbudowanych stron internetowych

1 strona internetowa

0

1

0

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

1.       W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
ul. Rynek 2; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06) od poniedziałku do piątku w godz:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek  8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371

 

2.       Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w ŚWILCZY
36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 8:30 – 14:30, Tel. (17)867 01 19

3.       Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni 36-042 LUBENIA 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 – 15:00

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW - PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH (PDF)-pobierz

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (Pdf)-pobierz

 

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1- Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Word) -pobierz

Załącznik nr 1- Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (PDF) -pobierz

 

Załącznik nr 2 - Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (Word) - pobierz

Załącznik nr 2 - Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (PDF) - pobierz

 

Przekierowanie do:

 1. Wniosków i umów:

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - pobierz

2. Procedura wyboru projektów - pobierz

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj