Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych

Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania z dnia 28.09.2017r. - pobierz

Protokół nr 5/2017 z posiedzenia Rady z dnia 6 czerwca 2017r.  - pobierz

 

Data publikacji: 31/07/2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Nr 1/2017

 

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza o nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operację z zakresu:

 

BUDOWA  LUB PRZEBUDOWA PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH LUB POWIATOWYCH

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.3.1

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

 

od 16 sierpnia 2017 r. do 1 września 2017 r.

 

Miejsce i sposób składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, ul. Rynek 2 36-040 Boguchwała (pokój 1.06), od poniedziałku do piątku w godz:

 

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek 8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

 

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój
i Innowacja” w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:

 • Oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury, w przypadku wyboru zostanie przekazany do samorządu województwa);
 • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury oceny i wyboru pozostanie w dokumentacji LGD);
 • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD)

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

·         Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem

     www.prow.podkarpackie.pl

·         Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem

     www.lgd-trygon.pl

 

Forma wsparcia:

1. Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych.

2. Wnioskodawca: jednostka sektora finansów publicznych.

Zakres tematyczny operacji :

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które:

a) umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo

b) skracają dystans lub czas dojazdu do tych obiektów;

 – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 7 lit. a, b  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 1390, z późn. zm.).

 

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 3: Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD.

Cel szczegółowy 3.1: Poprawa stanu infrastruktury drogowej.

Przedsięwzięcie 3.3.1: Rozwój infrastruktury drogowej.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu
  i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym
  w ogłoszeniu.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Lokalne kryteria wyboru operacji:

KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR:

PUNKTACJA

Operacja umożliwia połączenie obiektów użyteczności publicznej lub skraca dystans i czas dojazdu  pomiędzy tymi obiektami:

Tak-20 pkt.,
Nie-0 pkt.

 

 

0 lub 20

 

 

 

POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

PUNKTACJA

Operacja jest realizowana w miejscowości zamieszkiwanej przez mniej niż 5 tyś mieszkańców:
Tak-20 pkt,

Nie-0 pkt

0 - 20

Wnioskodawca posiada wiedze i/lub doświadczenie w zakresie planowanej operacji o podobnym charakterze.

- realizował 2 i więcej projektów – 10 pkt.

- realizował 1 projekt – 5 pkt.

- nie realizował projektów – 0 pkt.

 

0 - 10

Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub zmianom klimatycznym:

Tak-10pkt,
Nie-0 pkt

0-10

Operacja wpłynie na zaspokajanie potrzeb osób z grupy de faworyzowanej na terenie objętym SRL

- osoby nieaktywne zawodowo do 34 roku życia – 10 pkt.;

- kobiety - 10 pkt.;

- osoby niepełnosprawne – 10pkt.;

- osoby powyżej 54 roku życia – 10 pkt;

0-40

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100

MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW - 30

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 30 punktów.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjanta.

2. Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru                         (uzasadnienie zgodności operacji z LSR) oraz/lub załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru

Wysokość limitu środków w ramach naboru:
1 900 000,00 zł

w tym:

 • Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFRROW) – 1 208 970,00 zł
 • Publiczne środki krajowe stanowiące wkład własny beneficjenta/ów – 691 030,00 zł

 

Miejsce udostępniania LSR
i formularzy wniosku
o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy
o udzielenie wsparcia oraz innych dokumentów zawierających informacje
o naborze:

 

 

Strona internetowa:

 Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem: www.lgd-trygon.pl/formularze-wnioskow-i-umow/

Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-4

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Cel ogólny LSR

Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD

Cel(e) szczegółowe LSR

3.1. Poprawa stanu infrastruktury drogowej

Przedsięwzięcia

3.3.1: Rozwój infrastruktury drogowej

Wskaźnik

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika
z LSR pozostająca do realizacji

1

Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego

Liczba operacji

6 operacji

0

6

6

2

Liczba wybudowanych lub przebudowanych kilometrów dróg

Liczba km dróg

6,73 km dróg

0

6,73 km

6,73 km

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

1.      W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
ul. Rynek 2; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06) od poniedziałku do piątku w godz:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek  8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371

2.       Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w ŚWILCZY
36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 7:30 – 15:15, Tel. (17)867 01 19

3.       Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni 36-042 LUBENIA 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 – 15:00

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW - BODOWA LUB PRZEBUDOWA PUBLICZNYCH DRÓG GMINNYCH LUB POWIATOWYCH (PDF) - pobierz

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (PDF) - pobierz

 

ZAŁACZNIKI:

Załącznik nr 1 - opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (WORD) - pobierz

Załacznik nr 1 - opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (PDF) - pobierz

Przekierowania do:

Formularze wniosków i umów - link

Procedura wyboru projektów - link

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 2014-2020 - link

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj