Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2019

Rozwijanie działalności gospodarczej

Protokół 1/2019 z posiedzenia Rady z dnia 10.09.2019r-pobierz

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej dotyczaca naboru nr 2/2019-pobierz

 

Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru nr 2/2019-pobierz

 

 Data publikacji: 07.06.2019

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

 Nr 2/2019

 

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza  nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operacje z zakresu:

 

ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM PODNOSZENIE KOMPETENCJI OSÓB REALIZUJĄCYCH OPERACJE W  TYM ZAKRESIE

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.1

WSPARCIE INNOWACYJNEJ I PROEKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

 

od 28 czerwca 2019 r. do 26 lipca 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, Plac Rynek 2; 
36-040 Boguchwała (pokój 1.06), od poniedziałku do piątku w godz:

 

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek 8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

 

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” w terminie i miejscu określonym 
w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 3 podpisanych przez wnioskodawcę jednobrzmiących egzemplarzach:

 • Oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury, w przypadku wyboru zostanie przekazany do samorządu województwa);
 • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury oceny i wyboru pozostanie w dokumentacji LGD);
 • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD)

 

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

·        Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem

     www.prow.podkarpackie.pl

    

·        Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój 
i Innowacja” pod adresem

                    www.lgd-trygon.pl

 

 

 

Forma wsparcia:

Refundacja - wysokość refundacji od 100 000,00 zł do 300 000,00 zł.  

Refundacja kosztów kwalifikowanych w wysokości nie wyższej niż 70% kosztów kwalifikowanych zgodnie z §18 ust. 1 pkt. 1 lit. a - Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664)

 

Zakres tematyczny operacji :

Rozwijanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie

 

– zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664)

 

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

 

Cel ogólny 1: Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez tworzenie i rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem unikalnych zasobów obszaru.

 

Cel szczegółowy 1.1: Rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych oraz wspieranie rozwiązań innowacyjnych, proekologicznych.

 

Przedsięwzięcie 1.1.1Wsparcie innowacyjnej i proekologicznej przedsiębiorczości.

Warunki udzielenia wsparcia oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:

 

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój 
  i Innowacja” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji (kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR) oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów (30 punktów).

 

 

 

Lokalne kryteria wyboru operacji:

KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR:

PUNKTACJA

Operacja przyczynia się do utworzenia miejsc pracy (pełne etaty) zgodnie z wymaganym minimum zakładanym w rozporządzeniu MRiRW z 24.09.2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 lub dodatkowych miejsc pracy (pełne etaty) ponad zakładane minimum wynikające z ww. rozporządzenia LSR

- zakładane minimum wynikające z rozporządzenia – 5 pkt.

- utworzenie 1 dodatkowego miejsca pracy – 10 pkt

- utworzenie 2 dodatkowych miejsc pracy – 15 pkt

- utworzenie 3 lub więcej dodatkowych miejsc pracy 20 pkt

Nie – 0 pkt

 

0 lub 5 lub 10 lub 15 lub 20

POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

PUNKTACJA

Operacja jest połączona z podnoszeniem kompetencji: 
- wnioskodawcy – 10 pkt
- pracowników wnioskodawcy – 15 pkt.

Operacja nie jest połączona z podnoszeniem kompetencji – 0 pkt.

0 lub 10 lub 15

Operacja zakłada rozwinięcie działalności gospodarczej o charakterze:
- usługowym – 5 pkt.
- produkcyjnym – 15 pkt.

 

 

5 lub 15

Operacja ma innowacyjny charakter (technologia lub rozwiązanie w zakresie produktowym, procesowym, organizacyjnym lub marketingowym) o neutralnym lub pozytywnym wpływie na środowisko w skali:
- obszaru LSR – 10 pkt

- województwa – 20  pkt

- operacja nie ma innowacyjnego charakteru – 0 pkt

 

0  lub 10  lub 20

Operacja jest ukierunkowana na zatrudnienie osób z grup defaworyzowanych na terenie objętym LSR:

- osoby nieaktywne zawodowo pozostające bez pracy  do ukończenia do 34 roku życia/osoby powyżej 54 roku życia – 5 pkt.

- kobiety – 5 pkt.

- osoby niepełnosprawne – 5 pkt.

- operacja nie jest ukierunkowana na zatrudnienie osób z grup de faworyzowanych – 0 pkt

 

 

0 lub 5 lub 10 lub 15

Wnioskodawca posiada wiedzę i/lub doświadczenie w zakresie planowanej operacji i dołączył dokumenty je potwierdzające. TAK – 15 pkt, NIE – 0 pkt.

 

0 lub 15

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW - 30

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 30 punktów.

 

Kryterium premiujące

Utworzenie większej liczby miejsc pracy, ponad zakładane minimum wynikające 
z rozporządzenia LSR

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wraz z biznesplanem (3 komplety)

2. Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (uzasadnienie zgodności operacji z LSR) oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru

 

Wysokość limitu środków w ramach naboru:

 

400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100)

Miejsce udostępniania  formularzy wniosku 
o udzielenie wsparcia, wniosku 
o płatność, umowy 
o udzielenie wsparcia:

Strona internetowa:

 Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:

II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:

http://www.lgd-trygon.pl/formularze-wnioskow-i-umowb/
Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: http://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-4

 

Miejsce udostępnienia LSR oraz kryteriów wyboru operacji:

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”:

 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (tekst ujednolicony z dnia 19.04.2018)

http://www.lgd-trygon.pl/lokalna-strategia-rozwoju-na-lata-2014-2020/

 

Procedury wyboru projektów (obowiązująca od 09.04.2019)

http://www.lgd-trygon.pl/procedury-wyboru-projektowb/

 

 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne i szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Cel ogólny LSR

1: Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez tworzenie i rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem unikalnych zasobów obszaru

Cel(e) szczegółowe LSR

1.1. Rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych oraz wspieranie rozwiązań innowacyjnych, proekologicznych

Przedsięwzięcia

1.1.1: Wsparcie innowacyjnej i proekologicznej przedsiębiorczości  

Wskaźnik

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

 Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

Liczba podmiotów

5

3

2

2

 

   Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

1.      W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, 
Plac Rynek 2; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06) od poniedziałku do piątku w godz:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek  8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371

 

2.      Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Świlczy, 
36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 8:30 – 14:30, Tel. (17)867 01 19


3.      Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni, 36-042 Lubenia 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 – 15:00

 

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW - ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (pdf) - pobierz

 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (Pdf)- pobierz

 Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium z zakresu rozwijania działąlaności gospodarczej (Pdf) - pobierz

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (Word) - pobierz

Załącznik nr 1 - Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (Pdf) - pobierz

 

Przekierowanie do wniosków i umów - I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - pobierz

 

Ważne dokumenty dotyczące naboru:

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014 -2020 

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosownych dokumentów 

-Kryteria wyboru operacji

- Regulamin organu decyzyjnego

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj