Ogłoszenie o naborze wnisoków nr 2/2016

Rozwijanie działalności gospodarczej

 

Protokół nr 2/2017 z posiedzenia Rady z dnia 24 lutego 2017r.- pobierz

Autopoprawka do protokołu nr 1/2017 z posiedzenia Rady - pobierz

Protokół nr 1/2017 z posiedzenia Rady (str.od 1 do 25)-pobierz

Protokół nr 1/2017 z posiedzenia Rady (str. od 26 do 49) - pobierz

Data publikacji: 14/11/2016

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Nr 2/2016

 

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza o nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowaną przez podmioty inne niż LGD w ramach strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operację w zakresie:

 

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.1

WSPARCIE INNOWACYJNEJ I PROEKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

 

od 28 listop ada 2016 r. do 23 grudnia 2016 r.

 

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, ul. Rynek 2 ; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06), od poniedziałku do piątku w godz:

Poniedziałek 8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

Środa 8:00 – 16:00

Czwartek 9:00 – 17:00

Piątek 8:00 – 16:00

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. Do wniosku powinien być dołączony wniosek w formie elektronicznej dokumentu w postaci informatycznego nośnika danych ( np. płycie CD/DVD).  Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

·         Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem

     www.prow.podkarpackie.pl

·         Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem

     www.arimr.gov.pl

·         Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem

     www.lgd-trygon.pl

 

Forma wsparcia:

Refundacja - wysokość refundacji od 100 do 300 tys. zł

 

Zakres tematyczny operacji :

Rozwijanie działalności gospodarczej – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).

 

 

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 1: Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez tworzenie i rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem unikalnych zasobów obszaru.

Cel szczegółowy 1.1: Rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych oraz wspieranie rozwiązań innowacyjnych, proekologicznych.

Przedsięwzięcie1.1.1: Wsparcie innowacyjnej i proekologicznej przedsiębiorczości.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
  2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.
  3. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków.
  4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
  5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020.
  6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

 

Lokalne kryteria wyboru operacji:

KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR:

PUNKTACJA

 

Operacja przyczynia się do powstawania co najmniej 1 miejsca pracy na każde rozpoczęte 100, 000,00 zł dotacji w ramach dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej na terenie objętym SRL:
- 1 miejsce pracy - 10 pkt.
- 2 miejsca pracy - 15 pkt.
- 3 miejsca pracy - 20 pkt.
NIE- 0 pkt.

0 lub 20

 

POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

PUNKTACJA

 

Operacja jest połączona z podnoszeniem kompetencji:
- wnioskodawcy - 10 pkt.
- pracowników wnioskodawcy - 15 pkt.
- Operacja nie jest połączona z podnoszeniem kompetencji- 0 pkt,

 

0 lub 15

 

Operacja zakłada rozwinięcie działalności gospodarczej o charakterze:
- usługowym – 5 pkt.
- produkcyjnym – 15 pkt,

 

5 lub 15

 

Operacja ma innowacyjny charakter  (technologia lub rozwiązanie w zakresie produktywnym, procesowym, organizacyjnym lub marketingowym) o neutralnym lub pozytywnym wpływie na środowisko w skali:
- dotychczas prowadzonej działalności – 5 pkt.
- obszaru LSR – 10 pkt.
- województwa - 15 pkt.
-kraju- 20 pkt,

 

 

0 - 20

 

Operacja jest ukierunkowana na zatrudnienie osób z grup de faworyzowanych na terenie objętym SRL:
- osoby nieaktywne zawodowo pozostające bez pracy do ukończenia do 34 roku życia/ osoby powyżej 54 roku życia- 5 pkt.
- kobiety- 5 pkt.
-  osoby niepełnosprawne- 5 pkt,

 

 

0 - 15

 

Wnioskodawca posiada wiedzę i/lub doświadczenie w zakresie planowanej operacji i dołączył dokumenty je potwierdzające
 TAK- 15 pkt, NIE- 0 pkt.

 

0 - 15

 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 30

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

30 PUNKTÓW

 

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wraz z biznesplanem

2. Uzasadnienie zgodności operacji z LSR

 

 

Wysokość limitu środków w ramach naboru:

500 000,00 zł (słownie pięćset tysięcy złotych 00/100.)

 

Miejsce udostępniania LSR i formularzy wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia oraz innych dokumentów zawierających informacje o naborze:

Strona internetowa:

 Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:

http://www.lgd-trygon.pl/formularze-wnioskow-i-umow/

Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzctwa Marszałkowskiego pod adresem:  http://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-4

ARiMR pod adresem: http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html

 

 

 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

 

Cel ogólny LSR

 

Cel ogólny 1 Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez tworzenie i rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem unikalnych zasobów obszaru

 

Cel(e) szczegółowe LSR

 

Cel szczegółowy 1.1. Rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych oraz wspieranie rozwiązań innowacyjnych, proekologicznych

 

Przedsięwzięcia

 

Przedsięwzięcie 1.1.1. Wsparcie innowacyjnej i proekologicznej przedsiębiorczości

 

Wskaźnik

 

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

 Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.

 Liczba podmiotów

 5

 0

 3

2

                   

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

1. W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,

 Pl. Rynek 2; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06) od poniedziałku do piątku w godz:

Poniedziałek 8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

Środa 8:00 – 16:00

Czwartek  9:00 – 17:00

Piątek 8:00 – 16:00

 

Oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371

2. Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w ŚWILCZY 36-072 Świlcza 168 (pokój 28) w każdy wtorek w godzinach od 8:30 – 14:30, Tel. (17)867 01 28

3. Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni 36-042 LUBENIA 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 – 15:30, Tel. (17)850 39 14

 

 OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW- ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (PDF)- pobierz

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Word)- pobierz

Załącznik nr 1 - Oświadzcenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Pdf)- pobierz

Załącznik nr 2 - Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (Word)- pobierz

Załącznik nr 2 - Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (Pdf) - pobierz

 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (Pdf) - pobierz

 

Przekierowanie do wniosków i umów - Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej- pobierz

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj