Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2019

Promowanie obszaru objętego LSR

Protokół 1/2019 z posiedzenia Rady z dnia 10.09.2019r- pobierz

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej dotyczaca naboru nr 4/2019-pobierz
Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru nr 4/2019 -pobierz

 

Data publikacji: 07.06.2019

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

 Nr 4/2019

 

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza o nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operację z zakresu:

 

PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH
W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 3.3.2

STWORZENIE WARUNKÓW, ABY OBSZAR LGD STAŁ SIĘ PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM I TURYSTOM

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

 

od 28 czerwca 2019 r. do 26 lipca 2019 r.

 

Miejsce i sposób składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, Plac Rynek 2, 36-040 Boguchwała (pokój 1.06), od poniedziałku do piątku w godz:

 

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek 8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

 

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój 
i Innowacja” w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 3 podpisanych przez wnioskodawcę jednobrzmiących egzemplarzach:

 • Oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury, w przypadku wyboru zostanie przekazany do samorządu województwa);
 • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury oceny i wyboru pozostanie w dokumentacji LGD);
 • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD)

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

·        Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem

     www.prow.podkarpackie.pl

·        Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój 
i Innowacja” pod adresem

     www.lgd-trygon.pl

Forma wsparcia:

1. Pomoc jest przyznawana w formie:

 

a. refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości – nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowanych.

- wnioskodawca: jednostki samorządu terytorialnego

 

b. refundacja kosztów kwalifikowanych w wysokości - 100%

- wnioskodawca: organizacje pozarządowe
 

Zakres tematyczny operacji :

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
 

– zgodnie z §2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664).

 

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

 

Cel ogólny 3: Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD  

Cel szczegółowy 3.2: Rozwój i promocja infrastruktury służącej wzrostowi atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej obszaru

 

Przedsięwzięcie 3.3.2: Stworzenie warunków, aby obszar LGD stał się przyjazny mieszkańcom i turystom

Warunki udzielenia wsparcia oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu 
  i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym 
  w ogłoszeniu.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji (kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR) oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów (30 punktów).

Lokalne kryteria wyboru operacji:

KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR:

PUNKTACJA

Operacja służy zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej

Tak-20pkt.

Nie – 0 pkt.

 

0 lub 20

POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

PUNKTACJA

Operacja przyczyni się do pobudzenia aktywności mieszkańców poprzez wykorzystanie innowacyjnych inicjatyw

Tak – 15 pkt.

Nie – 0 pkt.

0 lub 15

Operacja przyczyni się do promocji obszaru objętego LGD
Tak – 10 pkt., Nie – 0 pkt.

 

0 lub 10

Operacja obejmuje zasięgiem cały obszar LGD
- 3 gminy – 20 pkt.

-2 gminy – 15 pkt.

-1 gmina – 10 pkt.

10 lub 15 lub 20

Operacja przyczyni się do promocji lokalnych walorów

Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.

0 lub 15

Operacja przyczyni się do poszerzenia oferty w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu

-mieszkańców – 10 pkt.

- turystów – 15 pkt.

-mieszkańców oraz turystów – 20 pkt.

 

 

 

10 lub 15 lub 20

 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW - 30

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 30 punktów.

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjanta.

2. Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru                         ( uzasadnienie zgodności operacji z LSR) oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru

Wysokość limitu środków w ramach naboru:
67 500,00 zł

w tym:

a. jednostki samorządu terytorialnego

 • Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFRROW) – nie wyższe niż 42 950,25 zł
 • Publiczne środki krajowe stanowiące wkład własny beneficjenta –24 549,75 zł

b. organizacje pozarządowe:

 • Refundacja kosztów kwalifikowanych – 67 500,00 zł

Miejsce udostępniania  formularzy wniosku 
o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy 
o udzielenie wsparcia:

 

Strona internetowa:

 Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem: 
I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:   
http://www.lgd-trygon.pl/formularze-wnioskow-i-umowb/

Urzędu Marszałkowskiego pod adresem:http://www.prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-4

Miejsce udostępnienia LSR oraz kryteriów wyboru operacji:

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój 
i Innowacja”:

 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (tekst ujednolicony z dnia 19.04.2018)

http://www.lgd-trygon.pl/lokalna-strategia-rozwoju-na-lata-2014-2020/

 

Procedury wyboru projektów (obowiązująca od 09.04.2019)

http://www.lgd-trygon.pl/procedury-wyboru-projektowb/

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Cel ogólny LSR

3: Poprawa dostępności infrastruktury społecznej, drogowej, turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD

Cel(e) szczegółowe LSR

3.2: Rozwój i promocja infrastruktury służącej wzrostowi atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej obszaru

Przedsięwzięcia

3.3.2: Stworzenie warunków, aby obszar LGD stał się przyjazny mieszkańcom i turystom

Wskaźnik

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika 
z LSR pozostająca do realizacji

1

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Liczba obiektów

4 obiekty

3

1

1

2

Liczba przedsięwzięć polegających na rozbudowaniu strony internetowej

Liczba rozbudowanych stron internetowych

1 strona internetowa

1

0

0

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

1.      W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, 
Plac Rynek 2; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06) od poniedziałku do piątku w godz.:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek  8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371

 

2.      Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Świlczy, 
36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 8:30 – 14:30, Tel. (17)867 01 19


3.      Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni, 36-042 Lubenia 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 – 15:00

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW - PROMOWANIE OBSZARU OBJĘTEGO LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH (pdf) - pobierz

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (PDF) - pobierz

Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium z zakresu promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (Pdf) - pobierz

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (Word) - pobierz

Załącznik nr 1 - Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (pdf) - pobierz

 

Przekierowanie do wniosków i umów - I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - pobierz 

 

Ważne dokumenty dotyczące naboru:

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014 -2020 

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosownych dokumentów 

-Kryteria wyboru operacji

- Regulamin organu decyzyjnego

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj