Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018

Rozwijanie działalności gospodarczej

Protokółnr 5/2018 z posiedzenia rady z dnia 09.08.2018-pobierz

Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru  nr5/2018-pobierz

 

 

Data publikacji: 14.06.2018

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Nr 5/2018

 

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza o nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowaną przez podmioty inne niż LGD w ramach strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operację w zakresie:

 

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM PODNOSZENIE KOMPETENCJI OSÓB REALIZUJĄCYCH OPERACJE W TYM ZAKRESIE

W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 1.1.1

WSPARCIE INNOWACYJNEJ I PROEKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

 

od 29 czerwca 2018 r. do 20 lipca  2018 r.

 

 

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, ul. Rynek, 2 36-040 Boguchwała (pokój 1.06), od poniedziałku do piątku
w godz.:

 

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek 8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

 

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój
i Innowacja” w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 3 jednobrzmiących egzemplarzach (każdy egzemplarz powinien być trwale spięty z ponumerowanymi załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora):

  • Oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury, w przypadku wyboru zostanie przekazany do samorządu województwa);
  • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury oceny i wyboru pozostanie w dokumentacji LGD);
  • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD)

 

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

·         Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem

     www.prow.podkarpackie.pl

·         Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój
i Innowacja” pod adresem

     www.lgd-trygon.pl

 

Forma wsparcia:

Refundacja - wysokość refundacji od 100 000,00 zł do 200 610,00 zł - wysokość limitu środków w ramach naboru.

 

Refundacja kosztów kwalifikowanych w wysokości nie wyższej niż 70% kosztów kwalifikowanych zgodnie z §18 ust. 1 pkt. 1 lit. a - Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 772, z późn. zm.) zwanym dalej Rozporządzeniem LSR

 

Zakres tematyczny operacji :

Rozwijanie działalności gospodarczej – zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia LSR

 

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

Cel ogólny 1: Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez tworzenie i rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem unikalnych zasobów obszaru.

Cel szczegółowy 1.1: Rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych oraz wspieranie rozwiązań innowacyjnych, proekologicznych.

Przedsięwzięcie1.1.1: Wsparcie innowacyjnej i proekologicznej przedsiębiorczości.

 

Warunki udzielenia wsparcia:

  1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
  2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.
  3. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków.
  4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
  5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020.
  6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

 

Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia

1.       W odniesieniu do kryterium „Operacja jest połączona
z podnoszeniem kompetencji: Wnioskodawcy - 10pkt., pracowników wnioskodawcy - 15pkt., operacja nie jest połączona z podnoszeniem kompetencji -  0 pkt.

- wnioskodawca w części B.V zestawienie rzeczowo finansowe operacji wniosku o przyznanie pomocy oraz w pkt. VII  Zakres rzeczowo finansowy operacji ppkt. 7.1 biznesplanu zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji - powinien uwzględnić koszt dotyczący podnoszenia kompetencji wnioskodawcy lub pracowników wnioskodawcy: np. udział w kursach, szkoleniach.

2.       W odniesieniu do kryterium „Operacja ma innowacyjny charakter (technologia lub rozwiązanie w zakresie produktowym, procesowym, organizacyjnym lub marketingowym) o neutralnym lub pozytywnym wpływie na środowisko w skali: dotychczas prowadzonej działalności 5 pkt., obszaru LSR 10 pkt., województwa 15 pkt., kraju 20 pkt.”

- Podstawę oceny innowacyjności będzie spełnienie przez Wnioskodawcę zapisów rozdziału 10. „Innowacyjność” Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność. Zgodnie z treścią wskazanego rozdziału,  „[…]Innowacyjność będzie polegała na poszukiwaniu nowych pomysłów w rozwiązywania problemów obszaru. W zakresie przedsięwzięć nakierowanych na rozwój przedsiębiorczości, w tym wzrost zatrudnienia na obszarze LGD innowacyjność będzie rozumiana jako wdrożenie znaczącego udoskonalenia lub wprowadzenie nowego produktu, usługi, procesu oferowanego lub realizowanego przez wnioskodawcę, wynikające z analizy potrzeb klientów i wpływające na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa”. W ramach oceny projektów wnioskodawcy będą zobowiązani wykazać, iż  dany produkt, usługa czy procesu w przedsiębiorstwie wcześniej nie występowały oraz, że jest to coś nowego w skali obszaru, województwa czy kraju. Wnioskodawca będzie zobowiązany również  do przeprowadzenia  analizy potrzeb Klienta co będzie stanowiło podstawę oceny innowacyjności projektu.” 

Wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku analizę potrzeb Klienta w ramach której w zależności od wykazywanego stopnia innowacyjności należy przedstawić wyniki  badania ankietowego przeprowadzonego wśród mieszkańców obszaru LGD (Gmin Boguchwała, Lubenia i Świlcza), województwa lub kraju - dotyczącego zapotrzebowania na wprowadzenie oferowanego produktu czy usługi. Analiza powinna zawierać pytania zawarte w ankiecie wraz z ilością udzielonych odpowiedzi oraz jej wyniki i dokładny opis przeprowadzonego  badania m.in. liczbę osób uczestników badania w jakim terminie zostało przeprowadzone oraz w jakiej formie - czy był to wywiad telefoniczny (spis numerów), badanie internetowe czy też tradycyjna ankieta.
W zależności od wykazywanego stopnia innowacyjności badanie powinno obejmować
- w skali obszaru LSR – 380 osób (pomiar na poziomie błędu 5%
w odniesieniu do liczby mieszkańców obszaru LGD – 42 155 osób)
- w skali województwa – 600 osób (pomiar na poziomie błędu 4%
w odniesieniu do liczby dorosłych mieszkańców województwa) podkarpackiego - 1 410 000 osób)
- w skali kraju 1067 osób (pomiar na poziomie błędu 3% w odniesieniu do liczby dorosłych mieszkańców kraju - 31 000 000 osób)

Wnioskodawca także powinien dołączyć do wniosku analizę z której,
w zależności od wykazywanego stopnia innowacyjności
wynika, że dany produkt usługa czy proces w przedsiębiorstwie wcześniej nie występowały i że jest to coś nowego w skali obszaru, województwa czy kraju. W analizie (np. na podstawie wydruku z CEDIG) należy wskazać firmy/podmioty o tym samym pkd lub tożsamym funkcjonującym na rynku oraz udowodnić że wskazane podmioty planowanej przez wnioskodawcę usługi produktu czy procesu nie oferują (np. na podstawie informacji uzyskanych bezpośrednio od tych podmiotów, wydruki zakresu oferowanych usług i produktów ze stron internetowych).

 

Lokalne kryteria wyboru operacji:

KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR:

PUNKTACJA

 

Operacja przyczynia się do powstawania co najmniej 1 miejsca pracy na każde rozpoczęte 100, 000,00 zł dotacji w ramach dotychczas prowadzonej działalności gospodarczej na terenie objętym LSR:
- 1 miejsce pracy - 10 pkt.
- 2 miejsca pracy - 15 pkt.
- 3 miejsca pracy - 20 pkt.
NIE- 0 pkt.

0 lub 20

 

POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

PUNKTACJA

 

Operacja jest połączona z podnoszeniem kompetencji:
- wnioskodawcy - 10 pkt.
- pracowników wnioskodawcy - 15 pkt.
- Operacja nie jest połączona z podnoszeniem kompetencji- 0 pkt,

 

0 lub 15

 

Operacja zakłada rozwinięcie działalności gospodarczej o charakterze:
- usługowym – 5 pkt.
- produkcyjnym – 15 pkt,

 

5 lub 15

 

Operacja ma innowacyjny charakter  (technologia lub rozwiązanie w zakresie produktowym, procesowym, organizacyjnym lub marketingowym) o neutralnym lub pozytywnym wpływie na środowisko w skali:
- dotychczas prowadzonej działalności – 5 pkt.
- obszaru LSR – 10 pkt.
- województwa - 15 pkt.
-kraju- 20 pkt,

 

 

0 - 20

 

Operacja jest ukierunkowana na zatrudnienie osób z grup de faworyzowanych na terenie objętym LSR:
- osoby nieaktywne zawodowo pozostające bez pracy do ukończenia do 34 roku życia/ osoby powyżej 54 roku życia- 5 pkt.
- kobiety- 5 pkt.
-  osoby niepełnosprawne- 5 pkt,

 

 

0 - 15

 

Wnioskodawca posiada wiedzę i/lub doświadczenie w zakresie planowanej operacji i dołączył dokumenty je potwierdzające
 TAK- 15 pkt, NIE- 0 pkt.

 

0 - 15

 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW – 30

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

30 PUNKTÓW

 

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjanta.

2. Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru                         (uzasadnienie zgodności operacji z LSR) oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru

 

Wysokość limitu środków w ramach naboru:

200 610,00 zł (słownie dwieście tysięcy sześćset dziesięć złotych)

 

Miejsce udostępniania LSR i formularzy wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy o udzielenie wsparcia oraz innych dokumentów zawierających informacje o naborze:

Strona internetowa:

 Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej http://www.lgd-trygon.pl/formularze-wnioskow-i-umow/

Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: http://www.prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-4  

 

 

 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładanie do osiągnięcia wskaźniki.

 

Cel ogólny LSR

 

Cel ogólny 1 Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez tworzenie i rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych z wykorzystaniem unikalnych zasobów obszaru

 

Cel(e) szczegółowe LSR

 

Cel szczegółowy 1.1. Rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych oraz wspieranie rozwiązań innowacyjnych, proekologicznych

 

Przedsięwzięcia

 

Przedsięwzięcie 1.1.1. Wsparcie innowacyjnej i proekologicznej przedsiębiorczości

 

Wskaźnik

 

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji

1

 Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.

 Liczba podmiotów

 5

 1

 2

2

                   

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

1.       W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”,
ul. Rynek 2; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06) od poniedziałku do piątku w godz:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek  8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371

 

2.       Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w ŚWILCZY
36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 8:30 – 14:30, Tel. (17)867 01 19

3.       Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni 36-042 LUBENIA 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 – 15:00

 

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW- ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (PDF)-pobierz

  Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (Pdf) -pobierz

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 2 - Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (Word)-pobierz

Załącznik nr 2 - Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (PDF)-pobierz

 

Przekierowanie do wniosków i umów - Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej- pobierz

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj