Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2019

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Protokół 1/2019 z posiedzenia Rady z dnia 10.09.2019r- pobierz

Lista operacji ocenionych w ramach oceny wstępnej dotyczaca naboru nr 3/2019-pobierz

 

Lista rankingowa operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru nr 3/2019-pobierz

 

 Data publikacji: 07.06.2019

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Nr 3/2019

 

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza o nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operację z zakresu:

 

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO 
W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.2.1

KULTYWOWANIE LOKALNYCH TRADYCJI

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

 

od 28 czerwca 2019 r. do 26 lipca 2019 r.

 

Miejsce i sposób składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, Plac Rynek 2, 
36-040 Boguchwała (pokój 1.06), od poniedziałku do piątku w godz:

 

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek 8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

 

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój i Innowacja” w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 3 podpisanych przez wnioskodawcę jednobrzmiących egzemplarzach:

 • Oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury, w przypadku wyboru zostanie przekazany do samorządu województwa);
 • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury oceny i wyboru pozostanie w dokumentacji LGD);
 • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD)

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

·        Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem

     www.prow.podkarpackie.pl

·        Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój 
i Innowacja” pod adresem

     www.lgd-trygon.pl

Forma wsparcia:

1. Pomoc jest przyznawana w formie:

 

a. refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości – nie wyższe niż 63,63% kosztów kwalifikowanych.

- wnioskodawca: jednostki samorządu terytorialnego

 

b. refundacja kosztów kwalifikowanych w wysokości - 100%

- wnioskodawca: organizacje pozarządowe 

Zakres tematyczny operacji :

Zachowania dziedzictwa lokalnego
 

– zgodnie z §2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 poz. 664)

 

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

 

Cel ogólny 2: Rozwój aktywności społecznej poprzez wykorzystanie lokalnych walorów rekreacyjnych, kulturowych, środowiskowych           

Cel szczegółowy 2.1Zachowanie i promowanie lokalnych tradycji 
i zwyczajów

Przedsięwzięcie 2.2.1Kultywowanie lokalnych tradycji.

Warunki udzielenia wsparcia oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji:

 

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu 
  i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym 
  w ogłoszeniu.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi 
  w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji (kryterium uzasadniające realizację operacji w ramach LSR) oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów (30 punktów).

 

 

Lokalne kryteria wyboru operacji:

KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR:

PUNKTACJA

Operacja przyczynia się do zachowania i promowania lokalnych tradycji i zwyczajów.

Tak-20pkt

Nie – 0 pkt

 

0 lub 20

POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

PUNKTACJA

Wnioskodawca posiada wiedze i/lub doświadczenie w zakresie planowanej operacji o podobnym charakterze.

- realizował 2 i więcej projektów – 10 pkt.

- realizował 1 projekt – 5 pkt.

- nie realizował projektów – 0 pkt.

 

0 lub 5 lub 10

Operacja przyczynia się do promocji obszaru objętego LSR. 
Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.

 

0 lub 15

Realizacja operacji przyczyni się do zachowania lub wykorzystania czynników stanowiących mocne strony obszaru
Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.

0 lub 15

Operacja pozytywnie wpływa na budowanie wspólnej tożsamości mieszkańców obszaru LSR

Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.

0 lub 15

Operacja zakłada:

-  organizację imprezy kulturalnej, rekreacyjnej lub sportowej związanej z wdrażaniem zachowania dziedzictwa lokalnego

Tak - 5  pkt., Nie – 0 pkt.

-  promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego 

Tak - 5 pkt., Nie – 0 pkt.

- kultywowanie lokalnych tradycji, obrzędów i/ lub zwyczajów, języka regionalnego,  gwary 

Tak - 5 pkt., Nie – 0 pkt.

-  promocję produktów i/ lub usług lokalnych 

Tak -5 pkt., Nie -0 pkt.

-promocja  walorów turystycznych obszaru

Tak - 5 pkt., Nie - 0 pkt.

 

 

 

0 lub 5 lub 10 lub 15 lub 20 lub 25

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100
MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW - 30

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 30 punktów.

Kryterium premiujące

Wykorzystanie czynników stanowiących mocne strony obszaru

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjanta.

2. Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru                         ( uzasadnienie zgodności operacji z LSR) oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru

Wysokość limitu środków w ramach naboru:
160 000,00 zł

w tym:

a. jednostki samorządu terytorialnego

 • Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFRROW) – nie wyższe niż 101 808,00 zł
 • Publiczne środki krajowe stanowiące wkład własny beneficjenta – 58 192,00 zł

b. organizacje pozarządowe

 • Refundacja kosztów kwalifikowanych – 160 000,00 zł

Miejsce udostępniania  formularzy wniosku 
o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy 
o udzielenie wsparcia:

 

Strona internetowa:

 Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:  http://www.lgd-trygon.pl/formularze-wnioskow-i-umowb/

Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: http://www.prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-4

Miejsce udostępnienia LSR oraz kryteriów wyboru operacji:

Strona internetowa Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”:

 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 (tekst ujednolicony z dnia 19.04.2018)

http://www.lgd-trygon.pl/lokalna-strategia-rozwoju-na-lata-2014-2020/

 

Procedury wyboru projektów (obowiązująca od 09.04.2019)

http://www.lgd-trygon.pl/procedury-wyboru-projektowb/

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Cel ogólny LSR

2: Rozwój aktywności społecznej poprzez wykorzystanie lokalnych walorów rekreacyjnych, kulturowych, środowiskowych

Cel(e) szczegółowe LSR

2.1: Zachowanie i promowanie lokalnych tradycji i zwyczajów

Przedsięwzięcia

2.2.1Kultywowanie lokalnych tradycji

 

Wskaźnik

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika 
z LSR pozostająca do realizacji

1

Liczba przedsięwzięć których celem jest zakup nowego wyposażenia dla zespołów.

Sztuka

4 komplety strojów

3

1

1

2

Liczba przedsięwzięć których celem jest wydanie publikacji

Sztuka

4 publikacje

3

1

1

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

1.      W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, 
Plac Rynek 2; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06) od poniedziałku do piątku w godz.:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek  8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371

 

2.      Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Świlczy, 
36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 8:30 – 14:30, Tel. (17)867 01 19


3.      Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni, 36-042 Lubenia 131 
(pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 – 15:00

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW - ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO (pdf) - pobierz

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (PDF) - pobierz

 

Opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego (Pdf) - pobierz

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 - Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (Word) -pobierz

Załącznik nr 1 - Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (pdf) - pobierz

 

Przekierowanie do wniosków i umów - I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - pobierz 

 

Ważne dokumenty dotyczące naboru:

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014 -2020 

Procedura wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 wraz z wzorami stosownych dokumentów 

-Kryteria wyboru operacji

- Regulamin organu decyzyjnego

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Protokół nr 1/2018 z posiedzenia Rady z dnia 01.03.2018r - pobierz

Lista ranikngowa operacji wybranych do finansowania dotycząca naboru 1-2018-pobierz

 

Data publikacji: 15/12/2017r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Nr 1/2018

 

Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”

ogłasza o nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na operację z zakresu:

 

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO 
W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.2.1

KULTYWOWANIE LOKALNYCH TRADYCJI

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

 

od 29 grudnia 2017 r. do 26 stycznia 2018 r.

 

Miejsce i sposób składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, ul. Rynek, 2 36-040 Boguchwała (pokój 1.06), od poniedziałku do piątku w godz:

 

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek 8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

 

Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną, bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania „Trygon - Rozwój 
i Innowacja” w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wnioski należy złożyć w 3 jednobrzmiących egzemplarzach:

 • Oryginał wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (który po zakończeniu procedury, w przypadku wyboru zostanie przekazany do samorządu województwa);
 • 1-sza kopia wniosku w wersji papierowej i elektronicznej (która po zakończeniu procedury oceny i wyboru pozostanie w dokumentacji LGD);
 • 2-ga kopia wniosku w wersji papierowej (która zostanie zwrócona Wnioskodawcy z potwierdzeniem złożenia wniosku do LGD)

Wnioski należy składać na formularzu udostępnionym na stronach internetowych:

·         Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem

     www.prow.podkarpackie.pl

·         Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój 
i Innowacja” pod adresem

     www.lgd-trygon.pl

Forma wsparcia:

1. Pomoc jest przyznawana w formie:

 

a. refundacji kosztów kwalifikowanych w wysokości – nie wyższe niż 63,63% kosztów kwalifikowanych.

- wnioskodawca: jednostki samorządu terytorialnego

 

b. refundacja kosztów kwalifikowanych w wysokości - 100%

- wnioskodawca: organizacje pozarządowe 

Zakres tematyczny operacji :

Zachowania dziedzictwa lokalnego
 

– zgodnie z §2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 1390, z późn. zm.).

 

Cele LSR planowane do osiągnięcia w ramach naboru:

 

Cel ogólny 2: Rozwój aktywności społecznej poprzez wykorzystanie lokalnych walorów rekreacyjnych, kulturowych, środowiskowych             

Cel szczegółowy 2.1Zachowanie i promowanie lokalnych tradycji i zwyczajów

Przedsięwzięcie 2.2.1Kultywowanie lokalnych tradycji.

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu 
  i terminie podanym w ogłoszeniu o naborze.
 2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym 
  w ogłoszeniu.
 3. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków.
 4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Trygon – Rozwój i Innowacja” na lata 2014-2020.
 6. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Lokalne kryteria wyboru operacji:

KRYTERIUM UZASADNIAJĄCE REALIZACJĘ OPERACJI W RAMACH LSR:

PUNKTACJA

Operacja przyczynia się do zachowania i promowania lokalnych tradycji i zwyczajów.

Tak-20pkt

Nie – 0 pkt

 

0 lub 20

POZOSTAŁE KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

PUNKTACJA

Wnioskodawca posiada wiedze i/lub doświadczenie w zakresie planowanej operacji o podobnym charakterze.

- realizował 2 i więcej projektów – 10 pkt.

- realizował 1 projekt – 5 pkt.

- nie realizował projektów – 0 pkt.

 

0 - 10

Operacja przyczynia się do promocji obszaru objętego LSR. 
Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.

 

0 lub 15

Realizacja operacji przyczyni się do zachowania lub wykorzystania czynników stanowiących mocne strony obszaru
Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.

0 lub 15

Operacja pozytywnie wpływa na budowanie wspólnej tożsamości mieszkańców obszaru LSR

Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.

0 lub 15

Operacja zakłada:

-  organizację imprezy kulturalnej, rekreacyjnej lub sportowej związanej z wdrażaniem zachowania dziedzictwa lokalnego

Tak - 5  pkt., Nie – 0 pkt.

-  promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego lub przyrodniczego 

Tak - 5 pkt., Nie – 0 pkt.

- kultywowanie lokalnych tradycji, obrzędów i/ lub zwyczajów, języka regionalnego,  gwary 

Tak - 5 pkt., Nie – 0 pkt.

-  promocję produktów i/ lub usług lokalnych 

Tak -5 pkt., Nie -0 pkt.

-promocja  walorów turystycznych obszaru

Tak - 5 pkt., Nie - 0 pkt.

 

 

 

0-25

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW – 100

MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW - 30

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 30 punktów.

Kryterium premiujące

Wykorzystanie czynników stanowiących mocne strony obszaru

Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami wymaganymi we wniosku dla danego beneficjanta.

2. Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru                         ( uzasadnienie zgodności operacji z LSR) oraz załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia lokalnych kryteriów wyboru

Wysokość limitu środków w ramach naboru:
160 000,00 zł

w tym:

a. jednostki samorządu terytorialnego

 • Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFRROW) – nie wyższe niż 101 808,00 zł
 • Publiczne środki krajowe stanowiące wkład własny beneficjenta – 58 192,00 zł

b. organizacje pozarządowe

 • Refundacja kosztów kwalifikowanych – 160 000,00 zł

Miejsce udostępniania LSR 
i formularzy wniosku 
o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność, umowy 
o udzielenie wsparcia oraz innych dokumentów zawierających informacje 
o naborze:

 

Strona internetowa:

 Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” pod adresem:

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej:  http://www.lgd-trygon.pl/formularze-wnioskow-i-umow/

Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: http://www.prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-4

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Cel ogólny LSR

2: Rozwój aktywności społecznej poprzez wykorzystanie lokalnych walorów rekreacyjnych, kulturowych, środowiskowych

Cel(e) szczegółowe LSR

2.1: Zachowanie i promowanie lokalnych tradycji i zwyczajów

Przedsięwzięcia

2.2.1Kultywowanie lokalnych tradycji

Wskaźnik

Lp.

Nazwa wskaźnika ujętego w LSR

Jedn. miary

Wartość wskaźnika z LSR

Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR

Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji

Wartość wskaźnika 
z LSR pozostająca do realizacji

1

Liczba przedsięwzięć których celem jest zakup nowego wyposażenia dla zespołów.

Sztuka

4 komplety strojów

0

4

4

2

Liczba przedsięwzięć których celem jest wydanie publikacji

Sztuka

4 publikacje

0

4

4

               

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w:

1.       W Biurze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, 
ul. Rynek 2; 36-040 Boguchwała (pokój 1.06) od poniedziałku do piątku w godz:

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek  8:00 – 16:00

Wtorek 9:00 – 17:00

oraz pod numerami telefonów: (17)230 65 58; 698 166 371

 

2.       Siedzibie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w ŚWILCZY 
36-072 Świlcza 168 (pokój 24) w każdy wtorek w godzinach od 8:30 – 14:30, Tel. (17)867 01 19

3.       Gminnym Punkcie Informacyjno – Promocyjnym Stowarzyszenia lokalnej Grupy Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja” w Lubeni 36-042 LUBENIA 131 (pokój 23) w każdy czwartek w godzinach od 7:30 – 15:00

 

  

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW -  ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKLANEGO (PDF) - pobierz

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele (ogólny i szczegółowy) i przedsięwzięcie oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki (PDF) - pobierz

Informacja dodatkowa do ogłoszenia o naborze wniosków (Pdf) -pobierz

 

ZAŁĄCZNIKI:

  

Załącznik nr 1 - Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (Word) - pobierz

Załącznik nr 1 - Opis projektu w odniesieniu do lokalnych kryteriów wyboru (Pdf) - pobierz

 

 Przekierowanie do:

 1. Wniosków i umów

I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - pobierz

 2Procedura wyboru projektów - pobierz

 


 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

CMSEditopowered by:
2009 Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja"
drukuj